Beszámoló 2006-2011. évi oktató-nevelő munkáról

 

 

 

 

Beszámoló

 

Az Általános Iskola és Óvoda

2006 – 2011. év

Között Végzett

Oktató – Nevelő Munkájáról

 

 

 

Tószeg, 2011. május 2.

 

Készítette:

 

 

 

Varga Józsefné

igazgató

 

 

 

Bevezető:

 

Az 1990/91-es tanévtől kezdődően az általános iskola vezetését majd 1994-től az óvoda vezetését is ellátom Tószeg község területén. A beszámoló az 2006/07-es tanév és a 2010/11-es tanév időszakát öleli fel. 2007/2008-as tanévtől kezdődően a közös igazgatású közoktatási intézmény irányítása Vezseny község területére is kiterjed, miután a két település önkormányzata intézményfenntartó társulás alapításáról döntött.

 

A pozitív változásokra, minőségi előbbre jutásra törekvő tantestületünk olyan közösség, mely – az intézmény stratégiai, napi tervezésein keresztül, a döntéshozatalon át, a megvalósításig – alkotó módon vesz részt. Köszönöm nekik ezt a támogatást és tenni akarást. Köszönöm mindkét fenntartó önkormányzat támogató együttműködését.

 

Közös munkálkodással értük el az eredményeket, az intézményre jellemző mutatókat. Szerencsére a kollektivitást sikerült a nehéz helyzetekben is megőrizni, melynek egyik háttere a szülők többségének támogató együttműködése, s a tanulói közösségeket összekötő partnerség.

 

Beszámolómban a helyzetelemzést intézményünk alapdokumentumaira, éves beszámolóira, statisztikáira, az intézményi költségvetésekre, az elégedettség-mérések eredményeire alapoztam.

 

1.) Az intézmény küldetése:

 

Feladatainkat, az óvodával és az iskolával szemben támasztott követelményeket és elvárásokat, a törvényi előírások, Alapító Okiratunk, Tószeg és Vezseny önkormányzatának Közoktatási Intézkedési Terve, Önkormányzati Minőségirányítási Programja, az Intézmény Minőségirányítási Programja, valamint a közvetlen partnereink véleményére épített nevelési – oktatási igényeink határozzák meg. Ez az alapja az intézmény Nevelési és Pedagógiai Programjának, mely összhangban van a fent említett dokumentumokkal.

Az elmúlt 5 év alatt többször módosultak a felsőbb szintű jogszabályok, és ez ismét az intézményi alapdokumentumok jelentős újragondolását, módosítását kívánta, melyeket a kijelölt határidőre teljesítettünk.

A legutolsó módosításra 2010 decemberében került sor (kompetencia alapú oktatás beépítése), de a mögöttünk hagyott évek gyakorlata elvekben, feladatokban és célokban nagymértékben meghatározza jövőnket.

 

2.) Főbb pedagógiai, nevelési céljaink, feladataink:

 

Az intézményben dolgozó pedagógusok és valamennyi dolgozó a következő alapelveket tűzték ki célul:

o      Olyan légkör kialakítása, ahol a gyermekeink otthon érezhetik magukat.

o      Az óvoda és az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk.

o      A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését támogatjuk.

o      Az egyéni szükségletek és életkori jellemzők figyelembe vételével a gyermeki személyiség kibontakoztatása, fejlesztése a tevékenységek által és a tevékenységeket keresztül.

o      Kooperációra és kommunikációra való felkészülés.

 

Legfontosabb pedagógiai feladatunk a gyermekek teljes személyiségének fejlesztése, valamint a korszerű ismeretek képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből.

 

A közoktatási rendszerben óvodánk a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig látja el nevelési, oktatási feladatait. Iskolánk általános iskolai feladatokat lát el, ezért elsődleges célja a tankötelezettség teljesítését szolgáló nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó nevelés – oktatás.

Alapító Okiratunkban lefektetett tevékenységünk még:

o      Napközi otthonos nevelés, tanulószobai ellátás,

o      Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,

o      Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása,

o      Emeltszintű oktatás testnevelés tantárgy esetében,

o      Integrációs pedagógiai rendszer működtetése,

o      Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása,

o      Gyermekek intézményi étkeztetése

 

Az intézmény feladatának tekintjük a tehetség-gondozást és a felzárkóztatást. Célunk eszköze, elsősorban a már jól bevált kooperatív és differenciált tanulás-szervezés szerinti tanítás, a széleskörű versenyhelyzetek megteremtése, a tanulók egyéni érdeklődésének, képességének, tehetségének megfelelő felkészítés – fejlesztés, szakkörök és választható foglalkozások széles skálája.

A felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások szervezésével fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok alkalmazásával, a szakértői véleményekkel megalapozva, a Belső Gondozói Rendszer intézményi szintű kiépítésével segítjük a sajátos nevelési igényű gyermekek továbbhaladását.

 

A lexikális tudás helyett / mellett – főként alsó tagozatban – előtérbe helyezzük a logikus gondolkodásra építő tanítást, a lényegmegragadó és kritikai összefüggések feltárására építő képességfejlesztést, mely tanulóinkat, gyermekinket a megszerzett tudás új helyzetekben való kreatív hasznosítására teszi képessé (kompetencia alapú oktatás kiépítése az óvodában és az iskolában). Mindezeket, az egyéni és csoportmunkák előtérbe helyezésével, a differenciált oktatás-szervezéssel kívánjuk elérni.

Munkánk eredményességét mérve, gyermekeink felkészültségében, a továbbtanulási mutatókban, a versenyeredményekben, a bukások alacsony számában szeretnénk viszont látni az erre a területre befektetett szellemi energiánkat.

 

A szocializációs fejlettség, a közösségi erkölcsi és viselkedési normák kialakítása, fejlesztése, mint nevelés, fontos feladatunk volt és látva és érzékelve a körülöttünk alakuló társadalmi helyzetet, még fontosabb feladatunkká válik a jövőben. Segítünk abban, hogy gyermekeink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldogulni tudó emberekké váljanak. Azonban a társadalomban is fellépő, és immár az intézménybe is begyűrűző sajátos gond, a neveletlenség, az elhanyagoltság, a deviancia, mely ellen közös erővel kell fellépnünk. Helyzetünkből adódóan kiemelt feladat hárul e szempontból intézményünkre, ezért a jövőben is fontosnak tartjuk gyermekeink magatartását érintő szociális és érzelmi képességének fejlesztését, a közösségi élet, és az érzelmek erősítését.

Ezt minden munkatársunktól elvárt példamutatással, valamint következetes magatartás-változtatási módszerekkel kívánjuk elérni. Jó lehetőség erre, az ünnepségek, megemlékezése, dekorációk, a programok munkáiba való tanulói bekapcsolódás, a közös készülődés, a felelősség-vállalás az intézmény életébe. Szépek, szervezettek az ünnepségeink, ezzel is hatva a gyermekek összetartozást erősítő érzelmeire. Célunk, hogy a közösségépítés hassa át továbbra is az intézményi szintér minden területét.

 

Fontos terület a tanulók nyelvi készségeinek, kommunikációs képességeinek kialakítása, valamint a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. Az OM által előírt kötelező országos kompetencia-mérések összegzései is megerősítettek bennünket abban, hogy oktatómunkánk fejlődést mutat ezen a téren. Az Értékelési Központ kimutatása alapján olvasás – szövegértésből, matematikából gyermekeink a település szerkezeteket figyelembe véve megfelelően teljesítettek (községek). Ebben a mérésben a leggyengébb képességű gyermekeink is részt vettek, ezért is örömteli számunkra ez az eredmény, mert igazolja a fejlesztésben, differenciáló módszereinkbe fektetett munkánk sikerességét.

Idegen nyelv tanítása terén jobban ki kell használni a külföldi partnerkapcsolat által nyújtott nyelvi gyakorlási teret, azt lehetőség szerint bővíteni, gazdagítani főként az írott forma alkalmazásának viszonylatában (partnerlevelezés).

Kiemelt terület iskolánkban a mozgáskultúra fejlesztése, az egészséges életmódra nevelés. Hagyományos rendezvényeinket túl évente megszervezzük az úszás-oktatást az alsó tagozaton, kihasználjuk a mindennapos testnevelés lehetőségeit a táncoktatás, a népi és gyermekjáték oktatás, a versenyeztetés keretein belül.

Könyvtárunk a kultúra központjává válhat, ahová a gyermekek szívesen járnak. Könyvek, cd, oktató programok és számtalan brossura közül választhatnak segítséget a tanuláshoz, a tanításhoz, a szórakozáshoz. Multimédiás számítógépek segítik a búvárkodást, az internetezést. Tanulóink szívesen töltik délutánjaikat a könyvtárban, beszélgetve, házi feladatok megoldásával foglalkozva. Folyamatosan igyekszünk nyomon kísérni és beszerezni a legújabb, és a gyermekek számára is keresett, gyermekirodalmi illetve ismeretterjesztő kiadványokat. Szavaló, prózamondó versenyeket, könyvtárhasználati órákat, kiállításokat, megemlékezéseket szervezünk a könyvek birodalmában.

 

Kiemelten fontos számunkra a pályázatok írása, a támogatások megfelelő beépítése a mindennapi oktató – nevelő munkába, hogy a szakmai fejlődés anyagi feltételeit ily módon is kibővíthessük. Az elmúlt 5 évben 120.216.000 forint különböző pályázati forrás, támogatás érkezett az intézmény működését, fenntartását segítve. Az elnyert pénzeszközök nélkül nem tudtunk volna teljes körű felújítást végezni az óvoda és iskola épületén, nem tudtunk volna bútorzatot cserélni, szemléltető eszközöket vásárolni, fejlesztő és sporteszközöket beszerezni, kirándulni, erdei iskolai programokat lebonyolítani, és a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét javítani. E pályázatokon keresztül valósulhatott meg az iskola teljes körű informatikai struktúrájának fejlesztése, modernizálása.

2006. évi pályázati összeg: (informatika, közoktatási közalapítványi)                     2.950.000 Ft

2007. évi pályázati összeg: (integrációs nyári tábor, informatikai, IPR, közoktatási közalapítványi, testnevelési)                                                                                           23.822. 000 Ft

2008. évi pályázati összeg: (IPR, informatikai, közoktatás-fejlesztési célú, könyvtári, közoktatási közalapítványi, TÁMOP)                                                                               38.470.000 Ft

2009. évi pályázati összeg: (IPR, pótlékrendszer, pedagógiai szakszolgálat, könyvtárfejlesztés, közoktatási közalapítvány, iskola felújítás, TIOP tanulói laptop      26.150.000 Ft   

2010. évi pályázati összeg: (IPR, pedagógus továbbképzés, pótlékrendszer, informatikai, útravaló ösztöndíj, Jó gyakorlat, Több nyelven alapítvány, óvoda-felújítás)        28.824.000 Ft

 

Köszönöm a pályázat-írásban részt vevők munkáját, a fenntartó önkormányzat támogatását, a pályázatok megvalósításában részt vevő kollégák munkáját.

 

3.) A nevelés, az oktatás szerkezete:

 

Óvodánknak Tószegen 5, Vezsenyben 1 csoportja van. Iskolánknak Tószegen 8 évfolyama van, ahol minden évfolyamon kettő osztály működik. Vezsenyben 1 – 4. összevont osztályban tanulnak a diákok. A napközis és tanulószobai csoportok száma Tószegen 7, ahol az alsó tagozatban minden osztályhoz tartozik egy napközis csoport, felső tagozatban az 5 -6., valamint a 7 – 8. évfolyam alkot egy-egy csoportot. Vezsenyben 1 napközis csoport működik.

 

Alsó tagozat: Legfontosabb feladatunk, hogy a tanulók valóban készség-szinten sajátítsák el az olvasás, az írás és a számolás alapjait. Az osztályok szervezésénél maximálisan figyelembe vesszük a szülők igényeit. Több éves átlagban az alsós évfolyamon a tanulók 92 – 95 %-a napközis elhelyezésben részesül. A nagy felmenő rendszer érvényesül az alsó tagozaton, ami biztonságot, stabilitást ad a kisgyermekek számára, és a tanító útmutatásával mindez jelentősen megalapozza a közösséggé kovácsolódást. Pedagógusaink minden tőlük telhetőt megtesznek a tanulók jobb előrehaladásának érdekében, változatos módszerekkel oktatják, nevelik a diákokat. Jelentős feladatot vállalnak a különböző hátrányokkal bíró gyermekek korrekciós gondozásával. Az 1. osztályos tanulók úgynevezett bemeneti mérése minden év szeptemberében megtörténik a Tímár féle iskolai készültség mérésének módszerével. Amennyiben valamelyik gyermeknél kiderül, hogy problémája van, fennáll a tanulási nehézség, úgy a gyermek egyéni gondozására kerül sor a továbbiakban. Amennyiben szükséges a fejlesztés, a felzárkóztatás a magasabb évfolyamokon is folytatódik.

 

A minden napos testnevelés lehetőségének biztosítása is hozzájárul a gyermekek egészséges életmódra neveléséhez. Az emelt szintű testnevelés, a gyermekjáték, a néptánc, modern és társastánc oktatása, az úszás-oktatás népszerűsége, a szociális kompetenciák erősítése hozzájárul ez irányú feladataink ellátásához. Kiemelt szerepet kapott oktatásunkban az erdei iskolai program. Már alsóban igyekszünk a tanulókkal megismertetni minden téren a környezettudatos magatartást. Örvendetes, hogy munkánkhoz sikerült helyi szervezeteket bevonni, és népszerűsíteni a helyi környezeti adottságokat, szabadidős tevékenységeket (Vadásztársaság, Tó-Társulat, Guti-Kert Lovarda).

 

Felső tagozat: Ebben a korban az előző pedagógiai szakasz eredményeire építve hangsúlyosabbá válik az önálló tanulási tevékenység. Az osztályközösségek megbontás nélkül lépnek át alsóból a felsőbe. A humán, reál és a készségtárgyak oktatásának egészséges egyensúlyát igyekszünk megvalósítani. Csoportbontásban tanulják diákjaink az idegen nyelvet, az informatikát, a technikát. Népszerűek a modul-rendszerű tantárgyak (tánc, dráma, egészségtan, informatika). Munkánk eredményei leszűrhetők mind a tehetséggondozás, mind a hátrányok leküzdése és a felzárkóztatás területén, hiszen a középiskolák visszajelzései alapján gyermekeink nagy többségben  megállják a helyüket a különböző iskolatípusokban.

Továbbtanulási mutatók:

 

iskolatípus

2006/07.

2007/08.

2008/09.

2009/10.

Gimnázium

6

6

5

6

Szakközépiskola

17

12

20

16

Szakmunkásképző

16

18

20

20

Összesen:

39

36

45

42

 

Az osztályfőnök személye nagyon fontos egy osztály életében. Kiválasztásánál az osztály összetétele és habitusa is meghatározó. Koordináló szerepet tölt be az osztályban tanító nevelők között, intézi a tanulók ügyes – bajos dolgait.

Iskolánkban felső tagozaton is adott a napközi otthonos tanuló szobai ellátás. Itt már megnő a házi feladatok elkészítésére fordítandó idő, továbbá lehetőséget kapnak a gyermekek a tanórán kívüli programok elérhetőségére, az iskolában töltött idő hasznos eltöltésére (könyvtár, választható foglalkozások köre) továbbá a tanulási nehézségek leküzdésére (fejlesztő és gyógypedagógiai foglalkozások). Kiemelt jelentőségű itt is, mint alsó tagozaton, a segítő, nevelő munka, mivel a legtöbb napközis gyermek tanulási nehézséggel, magatartási problémával, hátrányos családi háttérrel rendelkezik. Számukra biztos pont a délutáni napközis lehetőség.

 

Mi, az intézmény dolgozói hisszük és valljuk, hogy az óvodai és iskolai élet szereplői csak közös munkálkodással tudnak eredményt elérni. Ezért igyekszünk kihasználni minden lehetséges fórumot, rendezvényt, hogy az óvodánkat és az iskolánkat magunkénak érezhessük. Fontos, az óvoda és az iskola otthonossága, dekoráltsága, tisztasága. Alapvető követelmény a házi rendben megfogalmazott normarendszer betartása és betartatása. Igyekszünk olyan programokat összeállítani, hogy élmény legyen minden közös rendezvény, ünnepség. Ebben nagy szerepe van az óvodai közösségnek, az iskolában a Bóbita és a Kucorgó Gyermekszervezetnek.

Az intézmény életében már hagyománnyá vált az úgynevezett pedagógiai napok rendezvénysorozata. Ilyenkor a munkaközösségek tagjai nagy odaadással szervezik a tanórai és tanórán kívüli időben rendezett programokat, az óvodai foglalkozásokat. A gyermekek már várják és készülnek a bemutató foglalkozásokra, a pedagógiai napok témájához kapcsolódó eseményekre.

 

4.) Az intézmény környezete, partnerek:

 

Az óvoda és iskola intézményegységei rendelkeznek a megfelelő oktatást - nevelést kiszolgáló helyiségekkel (csoportszoba, tanterem, tornaterem, orvosi szoba, könyvtár, aula). Szükségmegoldás az iskolában, hogy a gyermekek a művelődési ház nagytermében ebédelnek. Ott került kialakításra egy melegítő konyha. Ebben a beszámolóban örömmel írhatom, hogy az elmúlt nyáron az óvoda, előtte pedig az iskola épülete újult meg Tószegen, ezzel is biztosítva azt, hogy gyermekeinket korszerű körülmények között nevelhetjük – oktathatjuk.

Vezsenyben az óvoda és az iskola termei tágasak, barátságosak, világosak. Arra törekszünk, hogy minden intézmény-egységünkben a helyiségek minél otthonosabbak legyenek, ezért tanulóink, gyermekeink, kollégáink munkái díszítik a belső környezetet. Ebben példamutató a tószegi óvónők és tanítók munkája. További tennivaló mindig akad: az óvodai kerítés felújítása, az iskolaudvar felújítása, parkosítás, virágosítás, iskola csatornarendszerének felújítása, tornaterem belső termének korszerűsítése stb.

Tószegen gondot jelent, hogy az iskolát közvetlenül családi házak veszik körül, szűk a mozgástér 300 tanuló részére.

 

Közvetlen partnereink:   

 

Az intézmény alkalmazotti köre: Jelenleg az óvodában Tószegen 10 óvónő, 5 dajka, 1 karbantartó, Vezsenyben 2 óvónő, 1 dajka, iskolánkban Tószegen 33 pedagógus, 12 oktatást – nevelést segítő alkalmazott, Vezsenyben 3 pedagógus és 1 fő takarító dolgozik. A pedagógusok közül többen különböző szakkollégiumot, a főiskolákon, egyetemeken kiegészítő szakot szereztek azért, hogy az intézmény megfelelő személyi feltételekkel rendelkezzen a pedagógiai programban vállal feladatok ellátásához. Ezeket a végzettségeket mind fel is használjuk arra, hogy minél több lehetőséget tudjunk felkínálni tanulóinknak (angol nyelvtanári, gyermektánc oktatói, gyógypedagógus és logopédus, nyelv és beszédfejlesztő, gyógy-testnevelő, médiaismeret, informatika szak, ECDL vizsga). Szakos ellátottságunk jó, kollektívánk kész az új módszerek befogadására, elsajátítására, alkalmazására (kompetencia alapú oktatás). Ötéves beiskolázási tervünk, éves továbbképzési tervünk mindig az aktuális szükségleteink, fejlesztendő területeink képzésére irányultak és irányulnak. Az elkövetkezendő években erősíteni kell a problémával küzdő gyermekek oktatásával foglalkozók számát, valamint pótolni a nyugdíjba menő és kieső szakos tanárok pótlását (gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, néptánc – gyermektánc, német).

Tószegen az iskolában oktatást – nevelést segítő személyzet: könyvtári asszisztens 1 fő, gazdasági csoport 3 fő, iskolatitkár 1 fő, karbantartó 1 fő, konyhalány 2 fő, takarító 3 fő, portás 1 fő. Az intézménnyel kötött megbízással látják el feladataikat: 1 fő társastánc-oktató, 2 fő gyógypedagógus – logopédus, 1 fő iskolapszichológus.

A fent említett munkakörök ellátására vannak alkalmazva, fontos számukra az intézmény jó üzemelése, minőségi munkájuk, tevékenységük elengedhetetlen követelmény a zökkenőmentes működéshez.

A dolgozók a munkabérüket az érvényben lévő besorolási rend és a Kjt szabályozása alapján kapják. A minőségi munkáért járó bérkeretet valamennyi munkatársunkra kiterjesztve használjuk fel.

A továbbképzéseket, önképzéseket az intézmény támogatja. Elsősorban az ez irányú normatívából finanszírozzuk, de nem zárkózunk el az egy napos és nagyon hasznos továbbképzések finanszírozásától, a megjelenés lehetőségétől sem. 

 

Gyermekek közösségei: különböző képességekkel kerülnek a gyermekek az intézménybe. Többségében jól felkészült, az iskolai elvárásoknak kellő bátorsággal neki induló gyermekeket kapnak a tanítók, óvónő kollegáinktól.  Célunk, hogy mindenki egyéni képessége a legteljesebben kibontakozzon. Létszámunk az elmúlt 5 évben csökkent az óvodában és az iskolában is (lásd. 10. pont alatti mutatószámok).  Ebben közrejátszik a születések száma, a településről történő elvándorlás, avagy az intézményből történő távozás.

A gyermekek többsége azon van, hogy tőle telhető módon tanuljon, tegyen az intézmény életéért, hírnevéért. Büszkék vagyunk, a tanulmányi területen, sport vagy művészetek területén elért sikereikre, amit társaikkal is ismertetünk, és különböző dicséreti formákkal ismerjük el munkájukat. Sajnálatos, hogy a deviancia valamelyest felerősödött az iskolában. A felelősségre vonás segítésében, megítélésében a gyermekek többsége partner, de még nagyon sok közösen megoldandó magatartási probléma kerül elő nap mint nap. 

 

Szülői közösség: mind az óvodában, mind az iskolában Tószegen és Vezsenyben is működik a szülők választott közössége, akik az intézményi szintű Szülői Közösség szervezetét alkotják. Segítőkészek és együttműködők, minden téren számíthatunk és számítunk rájuk. Legfontosabb a gyermek érdekében minden közös pont megtalálása. Igyekszünk megteremteni azt a széleskörű kapcsolati lehetőséget, ahol a közös ügyért való munkálkodás minél jobban kiteljesedhet.

 

Fenntartó önkormányzat és a környező intézmények: napi kapcsolatban vagyunk a polgármesteri hivatal munkatársaival, valamennyi bennünket érintő ügy intézésében, melyhez megkapjuk a szükséges támogatást, segítséget. Jó dolog, amikor aktívan bevonnak bennünket az intézményünket érintő fontosabb döntésekbe, számítanak szakmai tudásunkra.

Tartalmilag együttműködő kapcsolatunk van a településen működő községi közkönyvtárral, családsegítő szolgálattal és gyermekjóléti szolgálattal, egészségügyi intézményekkel, rendőrséggel, civil szervezetekkel. A környező települések oktatási – nevelési intézményeivel egyes szakterületeken gyümölcsöző kapcsolatok alakultak ki (közös versenyek szervezése). Hagyománnyá vált, hogy az intézmény pedagógiai programjába beépített programoknak megfelelően tartják meg előadásaikat a Humán Szolgáltató Központ és a Rendőrkapitányság alkalmazottai (Da-Da program, Mentálhigiénes program).

 

Az intézményünk közvetett partnerei:

 

Egészségügyi intézmények: óvodánk és iskolánk egészségügyi ellátását az iskolaorvos és a védőnők, továbbá az iskolai fogorvos biztosítja. Az orvosi szoba az iskola tornatermében található, ahol a legszükségesebb orvosi műszereket és eszközöket próbáltuk biztosítani az iskolaorvosi vizsgálatok ellátásához, a védőoltások beadásához. Ebben segítségünkre volt az iskolaorvos és védőnők rugalmas hozzáállása (egészségügyi követelményeknek való megfelelés). A tanév során minden csoportban és osztályban igen alapos, a gyermekek fejlődését nyomon követő vizsgálatokat tartanak. Segítséget nyújtanak az osztályfőnöki órák anyagául szolgáló felvilágosító, egészségügyi témákban, tisztasági, tetvességi ellenőrzésekben.

 

Pedagógiai Szakszolgálat: (Nevelési Tanácsadó, Szakértői Bizottság) Fejlesztő pedagógusaink közvetlen partnerei ezeknek az intézményeknek. Fontos az együttműködés, hiszen a szakvélemények alapján tőlük kapnak segítséget a tanulási, és mentális problémákkal küzdő tanulóink.

 

Külföldi partneriskolánk: Iskolánk, a Tó-part Egyesület segítségével építette ki kapcsolatát a Németországi Dahlewitz városának általános iskolájával. A kapcsolat azóta is gyümölcsöző, évente cserélődik egymás látogatása. Várható, hogy ebben az évben egy pályázat kapcsán (Európai Nyelvi Díj) újabb partnerkapcsolat felvételére nyílik lehetőség a romániai Szatmárnémetivel. A feladat ezen a területen: a kapcsolatok tárházának gazdagítása (levelezés, e-mail-es kapcsolattartás, közös játék, kiállítás, pályázatok szervezése).

 

Sportegyesület: együttműködésünk alapja, a tehetségek kibontakoztatása, továbbfejlesztése. Elsősorban a labdarúgás utánpótlásának a biztosításában segédkezünk. Eredményeik, országos helyezéseik az intézményünk jó hírnevét gazdagítják.

 

Civil szervezetek: Vadásztársaság, Tó-társulat, Guti-kert Lovarda, akik a kompetencia alapú oktatás megvalósításában nyújtanak segítséget számunkra (Erdei Iskolai program). Munkájukkal nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekeinkben tudatosul településünk környezeti adottsága, lehetőségek a szabadidő hasznos eltöltésére.

Mind az óvoda, mind az iskola gyermekközösségei színes műsoraikkal segítik az idősek továbbá a településen működő hivatalok, intézmények, gazdasági szervezetek felnőtt közösségeinek rendezvényeit.

 

5.) Költségvetési ellátottság, célok és anyagi feltételek.

 

Az intézmények költségvetése mindenkor közös megegyezés alapján születik az önkormányzat és az intézményegység-vezetők között.

 

A bér költségvetése minden évben a feladatellátáshoz igazított, a törvényi változásokat követő, csak a feltétlenül szükséges keretet biztosítja intézményünk számára. A lehetőséghez igazodva megszorító gazdálkodással tudtunk kijönni a bérkeretből.

 

Dologi kiadásaink rezsi költségeit külön tételként biztosítja a fenntartó. Takarékossági intézkedések alkalmazásával próbáljuk minimális szintre csökkenteni a felhasználást, de a fűtés, víz- és világítás szempontjából erre kevés a lehetőségünk. Igaz, sokat várunk a 2010-ben megvalósult világítás korszerűsítésétől (Szemünk Fénye Program). Köszönjük az önkormányzat ez irányú támogatását.

Pályázati pénzekkel kiegészítve kicseréltük 7 tanteremben az elhasználódott székeket, padokat, tantermi bútorokat. Próbáljuk otthonosabbá tenni a folyosói bútorzatot is. Általában kétévente részleges, vagy teljes falfestésre is sor kerül. Évente felújítottuk a tornatermi eszközöket és pótoltuk az elhasználódott, hiányzó felszereléseket. Az iskolai könyvtárban,  a tanári szobában is megtörtént az internet-kapcsolat kialakítása, számítógépek elhelyezésével, amelyek a pedagógusok mindennapi munkáját hivatottak segíteni. Itt került elhelyezésre egy modern, nagy teljesítményű fénymásoló, illetve a gazdasági csoport technikai felszereltsége is javult az elmúlt 5 évben 1 db új számítógép és fénymásoló gép beállításával. További informatikai eszközfejlesztés történt, normatív támogatásból, az igazgatóhelyettesi, az igazgatói és fejlesztő szobában (1 – 1 számítógépcsere illetve sokszorosító gép).

 

 

 

 

Taneszköz-ellátottság:

 

A tantárgyak demonstrációs eszközeit bővítettük, modernizáltuk, oktatási programokat, térképeket, hangzó anyagokat vásároltunk, a költségvetés illetve pályázati lehetőségek függvényében.

Az intézmény eszközellátottsága megfelelő, mind az óvodában, mind az iskolában igyekszünk azokat önerőből, vagy pályázati úton korszerűsíteni, bővíteni (óvodai számítógépek üzembe helyezése, óvodai fektetők cseréjének megkezdése, digitális fényképező gép, kamera, hangosító berendezés, tanári és tanulói laptopok, digitális táblák, fejlesztő eszközök beszerzése történt). A napközis csoportok számára a költségvetés évente biztosít egy keretösszeget az eszközellátottság biztosítására. Azonban a játékokkal, sportszerekkel való ellátottság még így sem kielégítő, illetve nagyfokú a rongálás, a nem megfelelő alkalmazás, tárolás. Ezen az elkövetkezendő időben javítani szükséges.   Taneszköz-ellátottság tekintetében igyekszünk eleget tenni a felsőbb szintű jogszabályi követelményeknek.

A kiegészítő normatívákkal a törvényi előírásoknak megfelelően gazdálkodtunk. Költségvetésünk az elmúlt 5 évben biztosította a működés feltételeit, lehetőséget nyújtott az ésszerű gazdálkodásra.

 

A teljesülésben az önkormányzati finanszírozás, továbbá az intézmény saját bevétele szerepel, az alábbi megbontásban:

 

Eredeti / eFt

Módosított / eFt

Teljesítés / eFt

2006. év

 

 

 

Finanszírozás

183.670

184.899

184.899

Saját bevétel

6.748

8.455

8.802

Összesen:

190.418

193.354

193.701

2007. év

 

 

 

Finanszírozás

176.167

200.199

200.199

Saját bevétel

7.933

12.923

12.926

Összesen:

184.100

213.122

213.125

2008. év

 

 

 

Finanszírozás

237.140

245.303

245.303

Saját bevétel

11.030

14.647

13.354

Összesen:

248.170

259.950

258.657

2009. év

 

 

 

Finanszírozás

224.978

239.566

239.566

Saját bevétel

10.993

16.344

14.682

Összesen:

235.971

255.910

254.248

2010. év

 

 

 

Finanszírozás

223.773

239.643

237.810

Saját bevétel

9.008

12.758

13.008

Összesen:

232.781

252.401

249.818

2011. év

 

 

 

Finanszírozás

225.357

 

 

Saját bevétel

7.950

 

 

Összesen:

233.307

 

 

 

Egy gyermekre jutó költségek:

 

Egy gyermekre jutó költség:

2006

2007

2008

2009

2010

333.000

(581 fő)

315.000

(676 fő)

371.000

(698 fő)

386.000

(699 fő)

363.000

(689 fő)

 

Az egy gyermekre jutó költségek az éves teljesített költségvetés alapján kerültek kiszámításra. 2007. év a Vezsenyi társulás létrehozásának időpontja.

 

Az 5 év viszonylatában a kimutatás költségtényezői a 330.000 – 390.000 forint körüli egy főre eső összeget mutatja. A gyermeklétszámban az óvoda, iskola és napközis ellátást igénybe vevők szerepelnek.  Elsősorban a bérrel kapcsolatos, valamint a közműdíjak évenkénti emelkedése indokolja a növekedés, annak ellenére, hogy a gyermeklétszám nem nőtt.

 

1 pedagógusra jutó tanulók, tanulócsoportok száma az iskolában:

 

 

Egy pedagógusra jutó tanulói létszám

2006/2007.

2007/08.

2008/09.

2009/10.

2010/11.

15

14

16

17

17

Egy tanulócsoportra jutó tanulói létszám

20

22

22

21

20

 

Egy pedagógusra jutó gyermek száma az óvodában:

 

 

Egy pedagógusra jutó gyermeklétszám

2006/2007.

2007/08.

2008/09.

2009/10.

2010/11.

13

16

13

13

12

Egy csoportra jutó gyermeklétszám

26

26,5

26,6

26,6

24

 

A fent említett költségvetési keretből csak úgy lehetett hatékonyan kijönni, ha takarékossági elveket, intézkedéseket alkalmazunk szinte minden területen. Fontosnak tartottunk a havonként történő kiadások és bevételek egyeztetését, illetve a még rendelkezésre álló keret áttekintését a gazdasági ügyeket intéző vezető-társammal együtt. A költségvetési kiadások előre tervezettek, a rangsort a szükség-szerűség és a minőségi feltételek megteremtése határozza meg.

 

Az intézmény évenkénti saját bevételi tervét a tanulói étkezési térítési díj befizetések, bérlőink befizetései adják.

 

Nagy gondot fordítunk az intézmény állagának megőrzésére, állandóan javítjuk a kisebb meghibásodásokat, rongálásokat. Örülünk az elmúlt két év felújítási munkálatainak, mivel ez által rendezettebb körülmények közé kerültek gyermekeink. A sok gyermek jelenléte természetesen mindig meglátszik a tanév során, de igyekszünk a bevonásukkal megőrizni az intézmény tisztaságát, kiszűrni a figyelmetleneket, a rongálókat. A nyár mindig a maximális helyrehozatalra irányul, melynek karbantartási munkálatait éves terv alapján végezzük.

 

Nagy gond az iskolai udvar, tornaudvar állaga, a csatornarendszer, amit eddig sikerült költségvetésünkből javítgatni, de ez csak ideiglenes megoldás. Gond az óvodában és az iskolában is a kerítés állaga, amely felújításra szorul, továbbá az iskolai tornaterem tetőszerkezetének, valamint belső nagytermének korszerűsítése is szükségszerűvé vált. Az iskolában a tanulók többsége kerékpárral jár, melyek tárolását meg kell oldanunk az elkövetkezendő rövid időn belül.

 

6.) Szervezeti – vezetési jellemzők:

 

Mint intézményvezetőnek olyan intézmény megvalósítása volt a célom, amely lehetővé teszi, hogy a gyermekek kikerülve az intézményből, bárhol zökkenőmentesen tudjanak beilleszkedni, lehetővé téve a környezettől való „előnyös” különbözőség elérését, mert ez az óvoda és iskola jövőjének a záloga. Nyitott működéssel, átlátható munkával teszem partnereink és a fenntartó számára is megismerhetővé a helyi oktatást – nevelést.

 

Tevékenységemet és munkatársaim tevékenységét is szolgáltatásnak tekintem, melyet szeretetteljes légkörben kívánok megvalósítani. Igénylem a vélemény-nyilvánítást, és ugyanakkor elvárom, hogy munkatársaim aktívan részt vegyenek a megvalósításban. A lehetőségek szerint gondoskodom, hogy a munkához a szükséges szellemi és humán erőforrás rendelkezésre álljon. Arra törekszem, hogy szolgáltatásunk minősége miden munkatársam személyes felelőssége legyen.

 

Vezetői munka és felelősség-megosztás:

 

Az egyszemélyi felelősségem mellett az intézményi működés területi ellenőrzésében, kisebb döntésekben, az irányításban nélkülözhetetlenek az együttműködő vezető társaim.

Vezetői munkámat 1 fő igazgatóhelyettes, 1 fő intézményegység-vezető (óvoda), 1 fő tagintézmény-vezető (Vezseny iskola – óvoda), 1 fő gazdasági vezető segíti.

A döntések előkészítésében részt vesz a kibővített intézményi vezetőség, mely a közalkalmazotti tanács elnökével, a szakszervezeti vezetővel, a diák-önkormányzati és az ifjúságvédelmi vezetővel kibővített testület; szerepe az érdekegyeztetés, döntés-előkészítés, információ-csere. 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének szabályozás és gyakorlati megvalósítása: 

 

A címben megjelölt feladatot az Intézményi Minőségirányítási Programban meghatározottak szerint kell végeznünk. Ez alapján elfogadtuk, hogy a belső ellenőrzési rendet a Pedagógiai Nevelési Program, az SZMSZ és az éves intézményi Munkaterv részeként összeállított Belső Ellenőrzési Terv határozza meg. Ebbe tartozik a szakmai ellenőrzés, amely a helyi célkitűzések megvalósulásának megismerése, az intézményi oktató – nevelő munka színvonalának értékelése, a gyermeki - tanulói teljesítmények alakulása, a gazdálkodási munka területeinek ellenőrzése.

Az ellenőrzést végzők köre és feladata is meghatározásra került. Helyetteseim, a munkaközösség-vezetők, team-vezetők szaktárgyi megosztásban látogatták a pedagógusok óráit, foglalkozásait, fokozottan figyelve a kollégák problémáinak feltárására, segítésére. Az ügyviteli, pénzkezelési, étkezési feladatok ellenőrzése is évente megtörténik. Az ellenőrzések tapasztalatait rögzítjük, ha szükséges, intézkedésekkel, határozatokkal korrigáljuk a hiányosságokat, tanácsokkal, beszélgetésekkel segítjük munkatársainkat. Fegyelmi eljárást az elmúlt 5 évben még nem kellett lefolytatnom, de 3 esetben írásbeli „megrovás” büntetést kellett alkalmaznom.

 

Az innováció támogatása:

 

Az intézmény dolgozóinak kezdeményezéseit, ötleteit, kidolgozott projektjeinek kivitelezését messzemenően támogatom, ha mögötte az adott munkaközösség, illetve a tantestület is felsorakozik. Úgy érzem, hogy ezekben az esetekben a kezdeményezések széles körben támogatottak, és megvalósításukban tükröződik a kollektivitás, az önállóság (belső gondozói rendszer kiépítése, mentálhigiénés program kidolgozása, kompetencia alapú oktatás bevezetése és jelenleg a fenntarthatóság biztosítása, jó gyakorlatok átadása - átvétele).

 

7. ) Tantervi programok, tevékenységek:

 

A sűrűn módosított Közoktatási Törvény előírása szerinti tantervi programok igen színes skáláját alkalmazzuk mind az óvodában, mind az iskolában. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy pl. egy 8 évre kidolgozott program szerint még egyetlen iskolai osztály sem tudott végezni. Nem jó ez a sok módosítás a gyermekek szempontjából, véleményem szerint bizonyos stabilitásnak, állandóságnak kellene lenni, legalább a törzsanyagok rendszerében. Szükség volt a reformokra, haladni kell a „korral”, kellett a szemléleti és nevelési módszerváltás, de ennek is hosszú távúnak kellene lennie, nem kétévente változónak.

 

Valamennyi programunk alapja a hagyományokra építő oktatás, az anyanyelvi, a matematikai, az idegen-nyelvi és informatikai képesség fejlesztés. Hangsúlyos az egészségnevelési, természettudományi megalapozottság és a művészetek, a mozgáskultúra iránti igény kialakítása.

 

Tantervi felépítettségünk, tantárgyi rendszerünk lehetővé teszi a kollégák szabad tankönyv választását, melynek kritériumait a törvényi előírásokon túl, pedagógiai programunk is szabályozza. Fontosnak tartjuk a gyermek szempontjából való használhatóságot, az árakat, a könyvvel kapcsolatos tanári gyakorlati tapasztalatot. Sajnos azonban itt is nagymértékű az évenkénti változtatás, módosítás a kiadók részéről.

 

A tanórán kívüli tevékenység-formák és azok hatékonysága meghatározó a gyermekek fejlődése szempontjából. A következő területeken valósítjuk meg a tanórán kívüli tevékenységeket: hagyományőrzés, diákönkormányzat, napközi otthon – tanuló szoba, diákétkeztetés, tehetséggondozó és fejlesztő foglalkozások, versenyek, vetélkedők, iskolai könyvtár, erdei iskola, táborozások. Mindezek a tevékenységek jelentősen segítik a tanórai munkát, a közös célért való munkálkodást. A sport tevékenységét a Tisza Diáksport Egyesület segíti. 

 

Hátrányos helyzetű gyermekek segítésének eszközei, módszerei: ezen a területen nagyon sok a tennivalónk, hiszen tanulóink fele hátrányos helyzetű. Igen fontos a gyermekvédelmi munka. Szerencsére az utóbbi években ezen a területen, az iskolában a témát jól ismerő pedagógus dolgozott, aki aprólékos, körültekintő gonddal látta el feladatát, míg az óvodában ezen a területen kevesebb még az intézendő feladat.   Egyre több a hátránnyal küzdő gyermek, amelyek között megtalálható az anyagi nehézségek, a lelki – testi terror, a szülők nemtörődömsége, melynek nyomán a védelem alatt állók száma egyre nő. Fontos a kapcsolatteremtés és az elfogadó viszony a szülői háttérrel, hogy segíteni tudjunk. Sok múlik a nyílt, együttműködési formán, a hatóságokkal való kapcsolaton, mely a megsegítésre irányul. Ezt a területet hivatott segíteni az intézményi integrációs rendszer kiépítése és támogatása, továbbá az úgynevezett útravaló ösztöndíj program lehetőségének biztosítása a tanulók számára.

 

 

2006/07

2007/08.

2008/09.

2009/10.

2010/11.

Hátrányos helyzetű gyermekek

125

176

238

228

233

Veszélyeztetett gyermekek

15

19

16

14

16

Cigány gyermekek

38

46

49

52

45

  

   

8.) A gyermekek neveltségi szintje, a tanulók teljesítményei:

 

A gyermekek értékelési, elismerési rendszere a Pedagógiai Nevelési Programban került kidolgozásra. A gyermekek tudása, a tanulók osztályzatai mögött érték van, ezt bizonyítja, az aránylag zökkenőmentes átmenet az óvodából az iskolába, az általános iskolából a középiskolába. A középiskolai felvételiken a gyermekek megállják helyüket, ezt igyekszünk erősíteni az iskolában szervezett középiskolára előkészítő foglalkozások indításával is.

A tantárgyi teljesítmények eredményei nagymértékben függenek a tantárgy szeretetétől, a született készségektől, a tanár – diák kapcsolatoktól, a tanítási struktúrától, módszerektől.

 

 

 

 

 

A differenciált oktatás következtében a képesség szerinti tanítás eredménye: az iskolai tanulói sikerek (mint tehetséggondozás) s a minimális évismétlés, pótvizsga.

 

 

2006/07

2007/08.

2008/09.

2009/10.

Kitűnők %

5,44

6,30

5,89

5,50

Bukási %

3,03

3,85

3,79

2,94

 

Az adatok mögé nézve a lemorzsolódás nem jelentős. Ezt az eredményt igen tervszerű, felzárkóztató munka előzi meg a tanítási időszakban. Sajnos néhány gyermek esetében a leggondosabb felzárkóztatás sem hozza meg az eredményt. Ennek leggyakoribb oka, az érdektelenség és a nemtörődömség.

 

A versenyzés nem kötelező iskolánkban, de tanulóink kihívásnak veszik és nevelőik segítségével sokan neveznek az országos levelezőversenyekre, sportversenyekre, művészeti, tanulmányi versenyekre. Tanulmányi eredményeiktől függetlenül, olyan területeken, ahol tehetségüket kívánják megméretni. Eredményeikről a tanulók közössége előtt, az iskola honlapján beszámolunk, élünk a dicséretek, az elismerések, jutalmazások módszereivel, melyek Pedagógiai Programunkban és a Házirendünkben szabályozottak. Ezek az éves eredmények ismertté válnak az ballagáskor és a tanévzáró ünnepély idején is. Szeretnék élni azzal a lehetőséggel a későbbiek folyamán, hogy az iskola aulájában elhelyezett hirdetőtáblán, „Akikre Büszkék Vagyunk” címmel,  közzé tesszük eredményeiket és neveiket, amennyiben ehhez hozzájárulnak.  

 

Öröm számunkra, hogy a fenntartó támogatásával minden tanévben kiadhatjuk az iskola Kiváló Tanulója címeket, jutalmat és elismerést, az arra érdemes 8. osztályt végzett tanulók számára. 

A tanév végi ünnepségen mindenki, aki kiemelkedően teljesített, könyvjutalmat, oklevelet, dicséretet kap.

 

Fegyelmi problémák, deviancia: természetesen ezzel is szembe kell néznünk az iskolai mindennapok során. Tantestületünk legfontosabb módszere az, hogy soha nem szabad elmenni egy-egy deviáns viselkedés mellett. Azonnal szóvá kell tenni a magatartást, s az adott nevelő döntésétől, a probléma súlyosságától függően kerüljön sor a megoldásra, szankciókra. Nehezen, de általában kiszűrhetők az iskolában a kezdeményezők, a rongálások okozói. Az elmúlt években megnövekedett azon gyermekek száma, akiknek több alkalommal volt iskolán kívüli rendőrségi ügye. Négy – öt deviánsabb magatartású tanulóval van gondunk, akikre kiemelten oda kell figyelni, ellenőrizni őket, a nevelésben segítségünkre lévő partnerekkel együtt. Sok – sok beszélgetést követően, a háttérből történő irányítással, törődéssel csökkenthetők e problémák. A társas kapcsolatok kialakulására, az erkölcsi normák fejlettségére, az empátiára építve lehet javítani e mutatóinkat.

 

 

9.) A törvényes, jogszerű működés helyzete:

 

A törvényi előírásokat figyelemmel kísérjük, igyekszünk mindenben megfelelni az előírásoknak. A helyi dokumentumokkal szemben támasztott előírásokat betartva állítjuk össze az anyagokat. A jogszabálykövető intézményi szabályozó rendszer kialakítása megtörtént. Az intézmény valamennyi kötelező belső szabályzattal rendelkezik. A Pedagógiai Nevelési Program karbantartása folyamatos. Az intézményi alapdokumentumok egymásra épülnek, egymást kiegészítik, erősítik, illetve az egyéb iskolai dokumentumokkal összevetve az is látható, hogy a dokumentumok milyen összhangban vannak egymással.

 

 

 

 

10.) Mutatószámok 2006 – 2011.

ISKOLA – ÓVODA adatai:

megnevezés

2006/07

2007/08.

2008/09.

2009/10.

2010/11.

Tanulók száma:

312

333

339

327

318

Óvodások száma:

131

159

160

160

144

Napközis, tanulószobai lét- szám

 

138

 

 

184

 

 

199

 

 

202

 

 

194

 

Más településről bejárók

12

18

22

28

27

Cigány gyermekek száma

38

40

45

47

44

Hátrányos helyzetű gyermekek száma

125

176

238

228

233

Veszélyeztetett gyermekek száma

15

19

16

14

16

SNI gyermekek száma

56

46

58

41

42

Pedagógusok száma

40

48

48

48

48

Egyéb foglalkoztatottak száma

16

18

18

20

20

 

11.) Összegzés:

 

„A mindig változó közoktatási rendszer új feladatok meghatározására, kidolgozására és végrehajtására készteti az intézményeket, így a Tószegi Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvodát is. Ezért célszerű ennek elébe menni és a reformok irányát saját magunk által, a helyi adottságokhoz leginkább alkalmazkodva meghatározni. „

Ezek a gondolatok a 2006. évben beadott igazgatói pályázatom fejlesztési elképzeléseiben szerepeltek. Visszagondolva az elmúlt 5 évre, mindezeket, az alábbi gyakorlatban megvalósult feladatokban tudom meghatározni:

 

Gyermekek egyéni fejlesztése megfelelő intézményi légkörben, felzárkóztatás, tehetséggondozás.

 

Belső Gondozói rendszer kiépítése, integrációs pedagógiai rendszer működtetése.

 

Törvényi módosítások végrehajtása (nem szakrendszerű oktatás bevezetése, dokumentumok módosítása, pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének kidolgozása, SNI tanulókkal való foglalkozás).

 

Pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése (kooperatív tanítási módszerek, differenciálás, projekt-módszer, modulok).

 

Kompetencia alapú oktatás bevezetése.

 

Személyi feltételek feladatokhoz történő igazítása (pedagógusok továbbképzési rendszerének átgondolása)

 

Tárgyi feltételek feladatokhoz történő igazítása (felújítások, eszközbeszerzések).

 

Intézmény menedzselése (honlap létrehozása és működtetése, kiadványok szerkesztése).

Célkitűzéseim között egy olyan elfogadó intézmény kiépítése szerepelt, amely mint partnerközpontú intézmény távlatot ad a gyermekeknek, a tanulóknak, a benne dolgozóknak, működése során stabilitást, biztonságot nyújt.

A XXI század intézményeinek négy alap pillérét igyekszik megvalósítani, melyek a következők:

o      megtanítani megismerni

o      megtanítani dolgozni

o      megtanítani együttműködni

o      megtanítani élni.

 

Átgondolva mindezeket, továbbra is irányelvnek tekintem a fentieket, elsősorban a körülöttünk lévő gyors társadalmi változások miatt.

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy tanulóink megismerjék és felismerjék, megbecsüljék értékeinket, tiszteljék hagyományainkat és stabil, biztonságos tudással kerüljenek ki az iskolából.

Az intézmény dolgozói szorosan együttműködve, egymást segítve, mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez sikerüljön.

 

 

 

 

  

-o-o-o-o-o-