1. osztályos tanulók beíratása - Hirdetmény

                         JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KORMÁNYMEGBÍZOTT

 lktatószám:JNB/08/00061-2/2014.

 

 

              Hirdetmény

                                                                az általános iskolai beiratkozás rendjéről

  

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése, valaminta nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIlI. 31) EMMI rendelet 22. § (1)-(4) bekezdései alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal az alábbiak szerint határozza meg.

 

A 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2014. április 28. (hétfő)   8.00-18.00 óra között
2014. április 29. (kedd)   8.00-18.00 között
2014. április 30. (szerda) 8.00-18.00 között

 

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik.

 

A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2008. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerintilletékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

 

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:

 

 

-gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (agyermek lakcímkártyáját), valamint,

-    az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

 

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedésétkövető öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetébentalálható.

 

Az igazgató által hozott döntés ellen a szülő jogorvoslati lehetőséggel élhet. A szülő az Nkt. 37.§ (2)­ (3) bekezdése alapjánjogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárástmegindító kérelmet a fenntartóhoz, a Klebelsberg Intézményfenntartó   Központ által fenntartott intézmények esetében az illetékestankerületi igazgatóhoz kell benyújtani.

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve aziskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosítónevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

 

A kötelező felvételt biztosító intézmények jegyzékét, illetve az egyes általános  iskolák  körzetébe tartozó utcák nevét tartalmazóTájékoztató megtekinthető a Kormányhivatal honlapján (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok Dokumentumok Általános információk Tájékoztatók, illetve valamennyi önkormányzat hivatalában és az általános iskolákban.

 

 Szolnok, 2014. március

                                                                                                                                                                             Dr. Kállai Mária
                                                                                                        kormánymegbízott