Iskolai Beszámoló a 2010/2011. tanévről

Általános Iskolai Beszámoló
2010/2011.
Intézmény neve:
Általános Iskola és Óvoda

Tagintézménye és Intézményegysége:
Általános Iskola és Óvoda Óvodai Intézményegysége
Általános Iskola és Óvoda Vezsenyi Tagintézménye

Az intézmény székhelye:
Tószeg Rákóczi u. 30.

Az intézmény tevékenységi köre:

Az alapító okirat alapján intézményünkben óvodai nevelés, nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás folyik. Feladatunk a nem sajátos nevelési igényű tanulók általános műveltséget meglapozó tanórai és tanórán kívüli foglalkoztatása, a tanulók érdeklődésének és képességének, tehetségének megfelelő továbbtanulás, pályaválasztás elősegítése. Feladatunk továbbá a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése, oktatása.
Az idegen nyelvek közül tanórai és tanórán kívüli keretek között az angol és német nyelvet oktatjuk. Biztosítjuk tanulóink napközi otthoni és tanulószobai ellátását, intézményi étkeztetését. Dolgozóink munkahelyi melegétkeztetésének feltételei is adottak. Feladatunk azon magántanulók felkészítése az osztályozó vizsgára, akik egészségügyi okok, illetve a szakértői bizottság javaslata alapján így tesznek eleget tankötelezettségüknek. Az esélyegyenlőség támogatására az intézményben működik a BG rendszer és az IPR.
A diáksport feladatainak ellátására iskolai diáksportkört működtetünk.
Az alapító okiratban foglalt alaptevékenységeket, szakfeladatokat, az iskolai képzés jellemzőit a Pedagógiai program tartalmazza. A jogszabályi változásoknak és helyi szükségleteknek megfelelő módosítását folyamatosan végezzük. PL: kompetencia alapú oktatás, nem szakrendszerű oktatás, értékelés.

Létszámadatok az iskolára vonatkozóan:

Iskolánk alkalmazotti létszáma 2011. június 25-én: Tószegen 33 aktív pedagógus, 33 státuszon, 13 fő tartozik technikai állományba. Vezsenyben 3 fő pedagógus 3 fő státuszon, 1 fő technikai alkalmazott. A fenntartó 1 fő rövid távú közfoglalkoztatott alkalmazásával nyújtott segítséget az intézményi feladatok ellátásához.(konyhalány)
Nevelőtestületünk képzettsége intézményünk egyik erőssége. Az alapdiplomán kívül 13 fő másoddiplomával, 5 fő szakvizsgával rendelkezik. Az elmúlt 2 évben rendszeresen részt vettek pedagógusaink szakmai továbbképzéseken, amelyek témája szorosan illeszkedett a kor követelményeihez, a módszertani kultúra fejlesztéséhez, a korszerű tanulásszervezéshez.

 

 

 

 


Az intézmény célja, eredményei, az ellátottak száma:

Intézményünk célkitűzése, a gyermekközpontú, személyközpontú pedagógia elvi megalapozottságával magas színvonalú oktatás, nevelés megvalósítása, hogy diákjaink kellő alapot kapjanak a következő iskolafok elvégzéséhez, az élethosszig tartó tanuláshoz.

Kiemelten kezeljük az alapkompetenciák megerősítését, fejlesztését. Olyan együttműködési formákat gyakoroltatunk, azokat az értékeket közvetítjük, a közösségi létből adódó élményeket biztosítunk diákjainknak, amelyek személyiségüket gazdagítják, megalapozzák az életben való eligazodásukat. A minőségelvűség és partnerközpontúság áll szemléletünk középpontjában. Tanulói összetételünkből adódóan az esélyegyenlőség biztosítása hangsúlyozott terület munkánkban. Kiemelten kezeljük a tehetséggondozást, diákjaink nagy számban kapcsolódnak be a városi, megyei és országos versenyekbe. Mindkét terület központi helyet foglal el a következő évi feladataink között.
Célul tűztük, hogy intézményi nevelő-oktató munkánk során minőségi szolgáltatást nyújtunk. Feladataink meghatározásakor a személyközpontúságot, gyermekközpontúságot, a neveltségi szint növelését, a hagyományok ápolását, a közösségépítést hangsúlyozzuk. Az oktatás-nevelés eredményeinek megtartását, lehetőség szerinti fokozását fogalmaztuk meg. A tanulási kompetenciák fejlesztését, hatékonyságának növelését terveztük a tanulás-tanítási módszereinek bevezetésével. A partnerek közötti együttműködés, kommunikáció javítását irányoztuk elő.

A tanév eredményei

Feltételrendszerünk

Személyi feltételek
A személyi feltételeink megfelelőek, minden tantárgyat szakképzett pedagógusok oktatnak, 100%-os a szakos ellátottságunk.

Tárgyi feltételeink
Épületeink alkalmasak a színvonalas oktató-nevelő munkára, mind Tószegen, mind pedig Vezsenyben. Ami Tószegen belső felújításra szorul, az udvari terem és a tornaterem nagy terme. Intézményünk a tanterem, a szaktanterem-ellátottsága, a könyvtára, tornaterme, technikai eszközökkel való felszereltsége miatt, a környékben, korszerű intézménynek tekinthető. Informatikai eszközparkunk rendszergazdai feladatait kell megszervezni a jövőben. További feladat a taneszközök hatékony használatának biztosítása minden foglalkozáson, az a tantermek bútorzatának folyamatos cseréjét is folytatja az intézmény.
Megállapítható, hogy az oktatás tárgyi feltételei ezáltal megfelelőek lesznek az intézményben.

 

 

 

 


Tanulói összetétel
Iskolánk tanulói összetétele sajátos, ezért tartjuk fontosnak a korrepetálásokat, egyéni és kiscsoportos fejlesztéseket, a csoportbontásokat, a nívó csoportos oktatás bevezetését 2011/2012-től, a tehetséggondozó foglalkozásokat. A gyógy testnevelést, a rehabilitációt, habilitációt a szakemberek a székhelyintézményben, illetve lehetőség szerint a tagintézményben tartják. Az intézmény saját dolgozóin kívül 4 fő óraadó gyógypedagógus-logopédus, 1 fő iskolapszichológus, 1 fő pszicho-pedagógust alkalmaz e feladatok ellátására.(óvodával együtt Tószeg és Vezseny)
A gyermek és ifjúságvédelmi felelős munkája nagyot változott az elmúlt időszak társadalmi változásai miatt, egy úgynevezett esélyreferensi feladatokat lát el, továbbá működteti a HHH fiatalok megsegítését célzó „Útravaló ösztöndíj”programot.


Pedagógiai Programunk megvalósítása, az éves munkaterv feladatainak teljesítése

Neveltségi szint, magatartási helyzet

Tanulóink magatartását a tantestület 284-nek értékelte.(+2 fő magántanuló, + 1 fő nem került értékelésre) Diákjaink 79,2%-a példás vagy jó magatartású.(225 fő) A felső tagozaton 11 fő kapott rossz minősítést. Sajnos ezek a diákok rendszeresen megszegik a szabályokat, nem tartják be az iskolai Házirendet. Durvák tanulótársaikkal, tiszteletlenek nevelőikkel, nem alakult ki morális érzékük, ha ismerik is a társas együttélés szabályait, normakövetésük nincs. Az osztályfőnöki, igazgatói figyelmeztetések, intések zömét ők kapták. A fegyelmezetlen gyermekek többsége rendezetlen, zaklatott családi viszonyok között él,nincs következetesen nevelő, mintát adó szülő aki partnerként vehetne részt a nevelésben. A „gépek”(tv, videó, dvd, internet, mobil) vették át nevelésüket, káros hatásuk kedvezőtlenül befolyásolja az életüket. Sajnos ezek után a fiatalok után ítélik meg nevelő-oktató munkánk eredményességét, amely rányomja bélyegét mindennapi közérzetünkre, a szakma eredményességének elismerésére. PEDIG:
79,2%-a jó, illetve példás magaviseletű, aktív, felelősséget vállaló, önmagára igényes gyermek. Ezekről kellene többet beszélni!!!
Az 1 tanulóra eső mulasztás: 71,6 óra. Nem jellemző, habár előfordult az iskolakerülés, de azonnali beavatkozás után sikerült megoldani a problémát. 1 tanuló, aki eltávozott az iskolából és nem iratkozott be egy iskolába sem, élettársi kapcsolatot létesített. Itt már a tankötelezettség be nem tartása a szülő felelősségét veti fel. A Polgármesteri Hivatal illetve a település jegyzője felé az értesítést elküldte az iskola.

Tanulmányi helyzetkép
Tanulmányi átlag: 4,00, amely a differenciált oktatásnak, a korszerű tanulásszervezésnek, az együttműködő tanulóknak, szülőknek, a nevelőtestület közös erőfeszítésének köszönhetően alakult ki, és amelyet lehet még javítani a közeljövőben.
Tanulóink szorgalma: 3,98
Büszkék vagyunk a kitűnően teljesítő diákjainkra:40 fő, a diákok 13,9%-a teljesített minden területen kiválóan.
A 8. osztályosok pályaorientációja is eredményes volt, reméljük eredményesen helyt is állnak diákjaink. Tanulóink 15%-a (6 fő) gimnáziumban, 39%-a (16 fő) szakközépiskolában, 19 fő a tanulók 46%-a szakiskolában folytatja tanulmányait.
A hátrányos helyzetű gyermekek motiválására 2009-ben is pályáztunk az Útravaló ösztöndíjprogramra, a 8 fő mentorálását eredményesen, szakszerűen végezték nevelőink.(5 fő)

 

Közösségformálás, hagyományápolás, diákélet

A tanórai munka mellett a közösségformálás, a színes diákélet sokféle tevékenység formájában zajlik intézményünkben.
Iskolai nagyrendezvényeink, ünnepélyeink a 2010/2011. tanévben is, tartalomban gazdagok, közösséget formáló hatásúak és mintaértékűek voltak (október 6, 23, március 15, karácsony, farsang, anyák napja, tanévnyitó ünnepély, GÁLA, stb.). Intenzív tehetséggondozó munka folyt a tanév során, összesen 190 fő vett részt valamilyen versenyen, akik közül a legeredményesebb tanuló Oláh János Dénes 8.a , fizika tantárgyból elért 9.helyezésével a 126 tanulóból, illetve a matematika versenyen elért 27. helyezésével a 210 tanuló közül..
Az iskolai szabadidős programok szervezésében oroszlánrészt vállal a Bóbita és a Kucorgó Gyermekszervezet, illetve az osztályok által szervezett programok, amelyek a közösség formálását szolgálták.
A szülők és a diákok választásának megfelelően, intézményünk helyet biztosít a hitoktatásra is.
Gondoskodtunk az iskolatej bevezetéséről is, minden diák kapott naponta 2 dl tejet, illetve az alsó tagozatos gyermekek az iskolagyümölcs program keretében hetente 2 almát kaptak. Ez a program megújul a következő évtől.
Nyári étkezést 2011. június 30-ig szerveztük meg az intézményben. Tanulóink az idén a Balatonra, Káptalanfüredre mennek 1 hetes táborozásra. (40fő)

Szülők bevonása az iskola életébe
A munkatervünkben foglaltak szerint biztosítottuk a szülők számára a konzultációs lehetőséget a szaktanárokkal és az osztályfőnökökkel. Szülői értekezleteinket megtartottuk, de a látogatottsággal nem vagyunk megelégedve. Azt a szülői kört, mely más módon nem érhető el, nem nyerhető meg a gyermek érdekében közös tevékenységre, a jövőben közösen kellene megpróbálni együttműködésre késztetni.(családsegítő) Az iskolai SZK együttműködő, segítőkész. Az eredményesség érdekében javasolnám olyan klub létrehozását, amelyek témák szerint szerveződnének és adnának tanácsot a szülőknek: egészség, nevelés-pszichológia, aktualitások, stb. Illetve továbbra is fenntartom a fogadóóra megszervezésének változtatását.

A munkaközösségek tevékenysége
7 munkaközösségben dolgoznak nevelőink. Hagyományos feladataik mellett – a pedagógiai munka adott szakterületének megszervezése, tehetséggondozás, felzárkóztatás – egyre nagyobb szerepet kell, hogy vállaljanak a szakmai programok önálló megszervezésében, szakmai problémák feltárásában és azok intézményi szintű megoldásában, tanmenetek készítésének irányításában, az egyes területek ellenőrzésében, értékelésében, feladat - meghatározásban a fejlesztés érdekében. A munkaterv ne egy sablon, hanem a tényleges feladatrögzítés dokumentuma legyen, amelyet év közben az igény szerint lehet bővíteni, kiegészíteni. Nagyobb szerepet kell, hogy vállaljanak a belső továbbképzések, a belső folyamatok kezelésében, megszervezésében, főként a felső tagozaton. Továbbra is fenntartom a munkaközösségek esetleges átszervezésének lehetőségét az eredményesség érdekében. Önállóbb feladatszervezést és irányítást várok a munkaközösség vezetőktől a felső tagozaton.

 

 

 

A nevelőtestület tevékenysége
A munkatervben ütemezett nevelőtestületi értekezleteket megtartottuk (alakuló, tanévnyitó és záró, osztályozó, félévi, nevelési). Éltünk a közoktatási törvény nyújtotta lehetőséggel: áttértünk a szöveges értékelés helyett az osztályozással történő értékelésre, megszüntetjük a felmenő rendszerben a nem szakrendszerű oktatást.
Szeptemberre szeretnék egy szolgáltató kosarat közreadni, ami tartalmazza, hogy az egyes pedagógus mely regionális műhelymunkához, szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódik, vesz részt rendezvényeken, továbbképzéseken, fórumokon.
Két minőségi kör működtetése továbbra is fenntartom: Kompetenciaalapú oktatás, IPR-BGR és javaslom egy 3. kibővítésével, akik feladata a kompetenciamérés eredményeinek feldolgozása, fejlesztés lehetőségének vizsgálata, a középiskolák visszajelzésének, eredményeinek feldolgozása, értékelése.
Évfolyam felelősök megbízásával (évfolyamszintű programok összefogása) erősíteni lehetne, az egy osztályban tanító pedagógusok együttműködését.
Tagintézményünkkel korrekt, jó kapcsolatot alakítottunk ki. Szakmai önállóságukat biztosítottuk, az oktató-nevelő munka azonos elvek, célok elvárások alapján folyt. Erre törekszünk a jövőben is a leendő tagintézményünkkel, a vezsenyieknek pedig sok sikert kívánunk a jövőre nézve.
Javaslom a nevelőtestületnek a jövőben ismerje meg az új értékelési program kritériumait: SMART – program megismerése, továbbá az IKT eszközök alkalmazásának további elsajátítását.
A nevelőtestületi közösség formálása érdekében évente megszervezzük a kirándulásunkat, 2 alkalommal fehér asztal melletti programokat szervezünk, amelyeknek a csapatépítés volt a célja. Kitűnő programokat állítottak össze kollégáink: Gála, Sportgála, Sportrendezvények, Tornaverseny, könyvtári rendezvények. Javaslom a versenyek számának és területeinek bővítését: rajz-képzőművészet, szavalóversenyek, zenei vetélkedők, sütés-főzés, sport stb.

Ellenőrzés-értékelés,mérés
Külső mérés
A fenntartó ellenőrzésére ezután kerül sor, teljes intézményi ellenőrzésre kerül sor 2011-ben.
Az OKÉV mérés eredményei a 2010-ben mért anyag eredményei:

6.évfolyam matematika:
Tószeg: 1503
Országos: 1498
Községi: 1446
Városi:1484
Ált.iskolák:1491

6.évfolyam szövegértés:
Tószegi: 1436
Országos: 1483
Községi: 1422
Városi:1467
Ált.iskolák:1476

 


8.évfolyam matematika:
Tószeg: 1695
Országos: 1622
Községi: 1572
Városi: 1601
Ált.iskolák:1608

8.évfolyam szövegértés:
Tószeg: 1560
Országos: 1583
Községi: 1524
Városi: 1564
Ált.iskolák: 1567
A kompetencia mérés adatai azt mutatják, hogy tanulóink képességpontjai a községi települések átlagánál magasabbak,sőt a városi szintet közelítik.
A belső méréseket az alapdokumentumainkban, munkatervünkben rögzítettük és végeztük el.
Az 1.évfolyam diagnosztikus mérése is lezajlott szeptemberben.
A Házirend szabályrendszere megfelelő, de a betartatásában nagyobb egységet várok el.
Gazdálkodás, feltételteremtés, pályázatok
Intézményünk közel 235.millió Ft éves költségvetésből gazdálkodik. Személyi juttatásra és járulékokra 73%-ot fordítunk. Dologi kiadásokra 27% jut. Jelentős a közművek és az étkeztetés költsége. Szigorú takarékosság szükséges minden területen.
Az idén is szeretnénk eszközeinket fejleszteni, a tantermi berendezéseink cseréjét folytatni. Pályázati összegekkel egészítjük ki költségvetésünket.
Az ellátottak száma
Intézményünkben a 2010/2011. tanévben Tószegen: 287, Vezsenyben 21 diák tanult. A napközis és tanulószobai ellátást 166 fő (átlag:27,66 fő) vette igénybe Tószegen, Vezsenyben 21 fő. A székhelyen 16 tanulócsoportban átlag 18 fő tanult.
Az SNI tanulók és a BTMN tanulók száma Tószegen: 32+22 azaz 54 fő. Logopédiai ellátást 31 fő vett igénybe, pszichológiai ellátásban részesült 18 fő. Gyógy testnevelési ellátott tanuló 31 fő.
Az intézmény működése kapcsán felmerülő főbb problémák, jövőbeni feladatok
A gyermeklétszám csökkenése a tanulócsoportok számának csökkenését eredményezi a következő tanévtől (5.osztályok összevonása)
Társulás működtetése Zagyvarékassal, megszüntetése Vezsennyel
Felújítási gondjaink: a tószegi iskola udvari épület, udvar állaga, csatorna.
Alapfokú nyelvvizsgára történő felkészítés tematikájának, tervezésének elkezdése
ECDL vizsga feltételrendszerének kidolgozása, elkezdése.
Minden gyermek hetente 1 óra testmozgást válasszon.
Biztosítani kívánjuk a minőséget, értékközpontúságot, rendet, eredményességet, gyermekközpontúságot.
Tószeg 2011. június 16.
Varga Józsefné
igazgató