A 2015/2016. tanévre a leendő első osztályba történő beíratkozásról

Tájékoztató a 2015/2016-os tanévi első osztályos beiskolázásról

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési–oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI. rendelet 22.§ bekezdéseinek alapján a Jász - Nagykun – Szolnok - Megyei Kormányhivatal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az alábbiak szerint határozza meg.

 

1. Tankötelezettség

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.

Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

 

2. 2015/2016. tanévre történő beiratkozás időpontja

2015. április 16. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2015. április 17. (péntek) 8.00-18.00 óra között

 

3. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

 A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:

 - a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát)

 - iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, amely lehet:

             óvodai szakvélemény
             nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény
            sajátos nevelési igényű gyermek esetében Szakértői Bizottság szakértői véleménye

 

A beiratkozáskor a következőkről szükséges írásban (nyomtatványon) nyilatkozni:

-         a gyermek hit- és erkölcstan vagy erkölcstan oktatásban való részvétele

-         lakóhelyen vagy tartózkodási helyen történő életvitelszerű tartózkodás

-         szülői felügyelet gyakorlásának módja


4. Felvételi eljárásrend

Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszeűen az általános iskola körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító iskola).

A beiratkozás során a szülőnek írásban kell nyilatkoznia, hogy gyermekével együtt életvitelszerűen mely lakcímen él (lakóhelyen vagy tartózkodási helyen). A szülőt továbbra is megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga, amellyel élve gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat iskolát, kollégiumot. Amennyiben a kötelezően felvett gyerekek után az intézmény férőhellyel rendelkezik, akkor az EMMI rendelet 24.§ (5)-(7) bekezdése alapján vehet fel tanulót.

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz, melynek határideje 2015. április 30.

Az iskola igazgatója köteles értesíteni a felvételi kérelem elbírálásáról a szülőt a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással.

 

2.2. Jogorvoslati eljárás

Az igazgató által hozott döntés ellen a szülő jogorvoslati lehetőséggel élhet. A szülő jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet, fellebbezést a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerület Igazgatójának címezve, az elsőfokú döntést hozó intézménybe kell benyújtani. A benyújtott kérelmet a Tankerület a beérkezéstől számított 21 napon belül köteles elbírálni.

 Reméljük sikerül megtalálniuk a gyermekük fejlődése szempontjából legoptimálisabb iskolát.

 

A beíratásról szóló Kormánymegbízotti Közleményt az alábbi linken olvashatja el:

http://www.toszegisuli.hu/?q=node/1442