A hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésének pedagógiai rendszere (IPR)

Az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés pedagógiai rendszere kinyilvánítja az egyéni különbségekre alapozott nevelés kialakításának szükségességét. Kiindulópontja, hogy a tanulók közti különbségek rendkívül sokfélék, a személyiség széles dimenzióiban írhatók le, s nem korlátozhatók valamely tantárgyban elért iskolai eredményekben megmutatkozó különbségekre. A differenciálás nem azonosítható a felzárkóztatással és a tehetségneveléssel, a differenciálás tehát nem a tanulmányi eredményesség szintjéhez igazodik. A differenciálás mindenki számára a saját komplex személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő, számára optimális fejlesztés biztosítását jelenti, figyelembe véve előzetes tudását, annak gyengébb és erősebb területeit, a tanuló igényeit, törekvéseit, érdeklődését, személyiségének rá jellemző vonásait, speciális erősségeit és gyengeségeit. A nevelés és oktatás igazodik a gyermekhez, s ez azt is jelenti, hogy igazodik ahhoz a közeghez, amelynek a gyermek részese. Ha integrációs nevelésünk ezt a célt eléri, működőképessé válik. Intézményünk a kialakított struktúrát pedagógiai programunkkal és helyi tantervünknek megfelelő tartalmakkal töltötte meg.

 

Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszere (IPR) a következő elemeket tartalmazza:

 

I. Az alkalmazás feltételei

II. A tanítást-tanulást segítő és értékelő eszközrendszer

III. Elvárható eredmények

IV. Két éves bevezetési ütemterv

 

I. Az alkalmazás feltételei

1. Integrációs stratégia kialakítása

2. Az iskolába való bekerülés előkészítése

3. Együttműködések -  partnerségi kapcsolatok kiépítése

 

II. A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei

1. Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek a következő területekről:

    1.1 Az önálló tanulást segítő fejlesztés

 • A tanulók önálló – életkornak megfelelő – kreatív tevékenységére épülő foglalkozások

    1.2 Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése

 • Tantárgyi képességfejlesztő programok

    1.3 Szociális kompetenciák fejlesztése

 • Közösségfejlesztő, közösségépítő programok
 • Mentálhigiénés programok

 

 

 

2. Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek

 • Patrónusi, mentori, vagy tutori rendszer működtetése

3. Az integrációt elősegítő módszertani elemek

 • Kooperatív tanulásszervezés
 • Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés
 • Projektmódszer
 • Drámapedagógia

4. Műhelymunka – a tanári együttműködés formái

 • Értékelő esetmegbeszélések
 • Problémamegoldó fórumok

5. A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei

 • A szöveges értékelés – árnyalt értékelés

6. Multikulturális tartalmak

 • Multikulturális tartalmak megjelenítése a különböző tantárgyakban

7. A továbbhaladás feltételeinek biztosítása

 • Pályaorientáció

 

 

III. Várható eredmények

 

Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszerének bevezetését követően az alábbi eredményekkel számolunk:

 • A hátrányos helyzetű tanulók aránya az oktatási-nevelési intézményben megfelel a jogszabályban előírtaknak.
 • Az intézmény tartósan képes a különböző háttérrel és különböző területeken eltérő fejlettséggel rendelkező gyerekek fogadására és együttnevelésére.
 • A multikulturális tartalmak beépülnek a helyi tantervbe.
 • Az intézmény párbeszédet alakít ki minden szülővel.
 • Az intézményben létezik tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer.

 

Ezek eredményeként:

 

 • Nő az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó hátrányos helyzetű tanulók száma.
 • Csökken az intézményben a tankötelezettségi kor határa előtt az iskolai rendszerből kikerülők száma.
 • Nő az érettségit adó intézményekben továbbtanuló hátrányos helyzetű tanulók száma.
 • Az intézményben az országos kompetenciamérések eredményei az országos átlagot meghaladó mértékben javulnak.