Hit- és erkölcstan oktatás

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2023/2024-es tanévben a hit- és erkölcstan oktatását iskolánkban az alábbi egyházak végzik:

Magyar Római Katolikus Egyház          képviselője: Ratnik Ferenc  Tószeg, Rákóczi út 28. Tel.: 56/887-306
Magyarországi Református Egyház      képviselője: Tóth Róbert  Tószeg, Kálvin tér 2. Tel.: 56/430-229
Hit Gyülekezete                                     képviselője: Kormos Katalin Szolnok Széchenyi krt. 1.  Tel.: 06-20/257-8801
                                                                   elérhetősége:+36202578801; tkormoska@gmail.com, Központi elérhetőség:
                                                                                  Hit Gyülekezete 1103. Budapest Gyömrői út 69.
                                                                                  További információk: http://www.hiteserkolcstan.hu/      

 

 

 

Tisztelt Szülők!

Feladatom, hogy 2024. március 01-14. között kijelöljek egy időpontot, ahol az egyházi jogi személy – beleértve annak belső egyházi jogi személyét is – írásban meghatalmazott képviselője, tájékoztatást adhat az iskolának, az iskolával jogviszonyban álló tanulóknak és szülőknek arról, hogy igény esetén a hit és erkölcstan oktatását milyen módon szervezi meg.

Az általam kijelölt időpont: 2024. március 04., 17 óra
Hely: Tószegi Általános Iskola 5091Tószeg Rákóczi u. 30.

Fehér Ferenc
intézményvezető

A tájékozódáshoz intézményünk az egyházak tájékoztató anyagainak e felületen ad teret és következőkben.

Hit Gyülekezete:

A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának honlapja:  www.hiteserkolcstan.hu
A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának videó ajánlója ( https://youtu.be/wf5abIeeF_U )
A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának Facebook oldala ( https://www.facebook.com/hiteserkolcstan )
A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának Instagram oldala ( https://www.instagram.com/hiteserkolcstan/ )

Református egyház:

"Tóth Róbert vagyok, a tószegi és tiszavárkonyi református gyülekezetek lelkipásztora és egyben a megnevezet települések általános iskoláinak hitoktatója. A következő tanévben is lehetőség van a gyermekek református hittan oktatására a tanterv keretein belül. Minden szükséges információt és ismertető anyagot az allábi linkre kattintva megtalálnak:"

 https://reformatus.hu/hittan/

Katolikus egyház:

Tájékoztató  
  A Váci Egyházmegye hitoktatási oldala  

 

Tájékoztató

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 35. § (1) bekezdése alapján az etika óra helyett választott hit- és erkölcstan oktatás megszervezéséhez kapcsolódó adatkezelésről

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (a továbbiakban: Nkt.) – 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő – 35. § alapján az állami általános iskolákban a kötelező etika óra helyett a szülők választhatják gyermeküknek az országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személye által folytatott hit – és erkölcstan oktatást is –felmenő rendszerben először a 2013/2014. tanévben az általános iskolák első és ötödik évfolyamán -, azzal, hogy ez utóbbi választása esetén és a tanulócsoport indítását követően az tanuló számára kötelező tanórai foglalkozássá válik

 A hit- és erkölcstan órára történő jelentkezés részletes szabályait a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 14. § (5) bekezdés b) pont, 182/A-182/B. §-a állapítja meg.

Önök, mint szülők nyilatkozhatnak arról, hogy kötelező tanórai foglalkozásként gyermekük számára az etika oktatást, vagy valamelyik az országgyűlés által elismert egyház vagy annak belső egyházi jogi személye által szervezett hit- és erkölcstan oktatást választanak.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy ez a nyilatkozattétel egy lehetőség az Önök számára és nem kötelezettség. Ugyanis az EMMI rendelet megállapítja, hogy ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, akkor az iskola a tanuló számára az etika tantárgy oktatását szervezi meg.

 Abban az esetben, ha a szülő a gyermeke számára a hit- és erkölcstan oktatást választja, akkor szükséges, hogy az erre vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg önkéntes írásbeli adatkezelési hozzájárulást átadjon az iskolának. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (2) bekezdés a) pontja.

 Az önkéntes írásbeli adatkezelési hozzájárulással Ön, mint szülő hozzájárul ahhoz, hogy az iskola a hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó írásbeli nyilatkozatát a hit- és erkölcstan óra megszervezése érdekében nyilvántartsa és ezt követően a gyermeke nevét és osztálya megnevezését továbbítsa a hit- és erkölcstan oktatást végző, az országgyűlés által elismert egyháznak vagy belső egyházi jogi személynek.

Az adatkezelés célja az Önök jelentkezése alapján az önként vállalt hit- és erkölcstan órák országgyűlés által elismert egyház vagy annak belső egyházi jogi személyi általi megszervezésének biztosítása.

Az adatkezelési feladatokat (adatfelvétel, adatrögzítés, adattovábbítás) az állami általános iskolák látják el. Az Önök nyilatkozatát az iskola munkatársai veszik át. A munkatársak a nyilatkozatokat átadják az iskola igazgatójának.

Az országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személyei az iskola igazgatójától kapják meg a tanulók adatait annak érdekében, hogy a jelentkezett tanulók számának és évfolyamának függvényében nyilatkozzanak az iskolának, hogy vállalják-e az adott iskolában az érintett tanulóknak a hit- és erkölcstan oktatást. Az országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személyei az Önök gyermekeinek a részükre átadott név- és osztály adataival további eltérő célú tevékenységet nem folytathatnak.

Gyermekeik személyes adatait az iskolán és az érintett bevett egyházon és annak belső egyházi jogi személyén kívül további személyek nem ismerhetik meg, azok más személyeknek nem adhatók át, nyilvánosságra nem hozhatók. Tekintettel arra, hogy személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges ideig kezelhető, és az EMMI rendelet 14. §. (5) bekezdése alapján az iskolának minden év május 20-áig fel kell mérnie, hogy a tanuló a következő tanévben etika vagy hit- és erkölcstan órán kíván-e részt venni, ezért a következő tanév megkezdését követően az előző évre vonatkozó személyes adatok megsemmisítésre kerülnek.

Az iskolák a Klebelsberg Központot csak az egyes, az országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személyei hit- és erkölcstan oktatására kialakított tanuló csoportok létszámáról tájékoztatják június 30-áig tehát gyermekeik személyes adatai és az egyes tanulók választásával érintett egyház megnevezése nem kerül a Klebelsberg Központhoz sem.

Az adatkezeléssel összefüggésben, az Infotv.-ben foglaltak szerint Ön bármikor tájékoztatást kérhet gyermeke személyes adatainak kezeléséről. Kérheti továbbá gyermeke személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását (lásd: Infotv. 14-15. §, 17. §), természetesen figyelemmel kell lennie arra, hogy a hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó választása minimum egy tanévre szól, továbbá arra, hogy választását minden év május 20-áig módosíthatja a következő tanévre vonatkozóan.

Ha az adatkezelés jogszerűségét kifogásolja, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, valamint a bírósághoz, illet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (lásd: Infotv. 21. §, 22. §, 52. §).