Új iránnyal a versenyképesebb tudásért Tószegen

 

Tószeg Község Önkormányzata

5091 Tószeg, Rákóczi út 37.

 

Tárgy: Szerződésmódosítási kérelem

 

Tisztelt Ásztai Nikoletta!

 

Ezúton kezdeményezem az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott 3.1.4.-08/2-2008-00115. azonosítószámú pályázatomhoz kapcsolódó, 2009. 07 28-án hatályba lépett támogatási szerződés (a továbbiakban szerződés) módosítását.

A módosítási kérelem kezdeményezése a szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alábbi ok(ok) miatt szükséges:

a)      A projekt megvalósításának befejezése a szerződés 3.3.1. pontjában meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik.

b)      A projekt megvalósításának tervezett időtartama meghaladja a 2 évet vagy támogatása meghaladja a 250 millió forintot, és a teljes támogatás értékének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek évek szerinti bontása a Szerződés 1. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest.

c)       Az eredeti támogatási szerződésben rögzített bármely indikátor értékének várható teljesülése nem éri el a célérték 90%-át.

d)      Változik a projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője.

A módosítási kérelem a projekt mely jellemzőjére irányul?

Létszámok változása, tantárgytömbösített oktatás tantárgyai, továbbképzések.

A szerződésben (vagy annak mellékleteiben) rögzített állapot:

Az óvodai programcsomag szerint foglalkoztatott gyermekek száma:27 fő

Matematika területen programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók száma: 33 fő

Szociális, életviteli és környezeti programcsomag bevezetése 5. a (19 fő).

Tantárgy tömbösítés 5.a osztályban – természetismeret.

Kompetencia területi képzés a programcsomagokat bevezető pedagógusok számára.

Jelen módosítási kérelem keretében meghatározott állapot:

A bevont csoportok, osztályok létszámai a tanév elején módosultak a szerződéskötéskor ismert adatokhoz képest:

Óvodai csoport 28 fő

Szövegértés, szövegalkotás területen: 1.a 19 fő, 2.a 18 fő, 3.b 15 fő, 4.b 17 fő.

Matematika területen: 3.a 16 fő, 4.a 18 fő.

Szociális, életviteli és környezeti programcsomag bevezetése: új csoport 1.b (18 fő).

A tantárgytömbösített oktatásba a pályázatban nem jelölt  kollégákat és tantárgyakat is bevonunk:

Buczkó Endre (rajz)                 OM az.: 77938543955

Gáspár Istvánné (matematika)               71661105415

Szakács Gabriella (történelem)              76733283319

Az iskolából 6, az óvodából 2 új nevelőt küldünk a területi képzésekre:

Iskola:

Nagyné Ács Erika                                  77050650521

Pappné Pintér Ágnes                             77667175202

Savella Linda                                        72312382961

Szakali Gábor                                       72312383717

Ulviczki Terézia                                     71599443838

Vígh Erika                                             71543676736

Óvoda:

Nagy Jánosné                                       79035968370

Mészárosné Király Mariann                     76932735543

 

 

A módosítási kérelem indoklása:

A bevont iskolai osztályok, óvodai csoport létszáma a tanév elején módosult. A szövegértés kompetencia terület szerint oktatott tanulók összlétszáma nem változott, de a bevont osztályok létszáma igen. A matematika terület szerint oktatott tanulók létszáma 1 fővel emelkedett (33-ról 34-re) illetve az óvodai csoport létszáma is 1 fővel emelkedett.

A tantárgytömbösített oktatásba a természetismeret mellett be kellett vonnunk a rajz, a történelem, a matematika tárgyakat is a szükséges 5 % eléréséhez. Ezért Galambosné Kormos Ildikó mellett a pályázatban nem jelölt  kollégákat is be kellett vonnunk.

Mivel a képzések a még le nem zárult közbeszerzési eljárás körébe tartoznak, a programcsomagokat bevezető kollégák az intézmény költségvetéséből végezték el a programcsomagok bevezetéséhez szükséges tanfolyamokat. Így a pályázatban tervezett képzési költség terhére új nevelőket küldünk a területi képzésekre, ami segíti a fenntarthatóságot is.

 

Mellékletek: (kérelmet alátámasztó dokumentumok)

 

Tószeg, 2010. február 9.

 

 

 

 

                                                                                   Dr. Gyuricza Miklós

                                                                                       polgármester

                                                                          Tószeg Község Önkormányzata

                                                                                               (Kedvezményezett)

Projektindító szakmai nap

 A hirdetőtábla fotója.

 

Szükségesség előírása a Pályázati Útmutatóban

 

A projekt indításakor a feladat ellátási helyeken az egész tantestületre kiterjedő projektindító napot kell tartani, amely lehetőséget biztosít minden pedagógus számára (függetlenül attól, hogy a pedagógus közvetlenül részt vesz-e a projekt megvalósításában) a pályázati innováció céljainak és eszközrendszerének, szakmai tevékenységeinek megismerésére, áttekintésére.

 

Cél

A pályázati innováció céljait és eszközrendszerét, a projekt szakmai tevékenységeit áttekintő, tudatosító szakmai nap a tantestület egésze és az iskolahasználók képviselői számára. Célja, hogy a program kezdetétől a pedagógusközösség egésze és az iskolahasználók tisztában legyenek a fejlesztés céljaival, irányaival, a tervezett tevékenységekkel, a vezetői elkötelezettséggel.

 

Célcsoport

Az intézmény vezetői, bevont és nem bevont pedagógusai, szülői közösség képviselői, a fenntartó önkormányzat képviselői, intézmény egyéb partnerei.

 

Tartalom

A projektindító szakmai napon az alábbi témák feldolgozása történik:

- A projekt céljai, tevékenységrendszere –dokumentáció megismerése

- A projektszervezet, projektvezetés ismertetése

- A projektmegvalósítás ütemezése

- Egyéb feladatok

 

Időpont: 2009. június 15. 8óra

Helye: Általános Iskola és Óvoda Tószeg Rákóczi u. 30.