Tavaszi zsongás

Három hetet meghaladó projekt  

 

Készítették:

                      Bojtos Zsuzsanna

                      Gondáné Csutár Mária

 

Megvalósító csoport: Katica csoport

Időpont:                      2010. április 8-30.

 

 

 

A projekt témakörei:

       Az élet körforgása, előkészítés: 2010. április 8-9.

       Földi finomságok feldolgozás: 2010. április 12-16.

       Tavaszi virágok feldolgozás: 2010. április 19-23.

       Az élet körforgása feldolgozás: 2010. április 26-30.

 

Partnereink: Gyermekek, szülők, óvodapedagógusok.

                                                                           

 

NEVELÉSI CÉLJAINK ÉS FELADATAINK

 

Célok:

       a környezettudatos életvitel megalapozása,

       a tudásvágy felébresztése a gyerekekben, a jól végzett munka örömének, az alkotás izgalmának megismertetése,

       értelmi képességek fejlesztése: megfigyelésekkel, következtetésekkel, érdeklődés felkeltésével,

       verbális képességek fejlesztése: nyelvi kifejezőkészségének alakításával, a gondolatok önálló megfogalmazásával,

       testi képességek fejlesztése: finommozgással, nagy mozgásokkal,

       környezetével, saját magával szemben igényes, pozitív énképű gyermeki személyiség kialakítása,

       a gyermekek életre nevelése.

Feladatok:

       az embert, a természeti és társadalmi környezetet tisztelő- érzelmi, esztétikai és erkölcsi szokásrendszer megalapozása,

       a játékon keresztül a kereső, kutató, felfedező, élményszerző tevékenységek biztosítása,

       nyílt, barátságos, önálló személyiség tudatos formálása, önmaga értékeinek és gyengeségeinek megismertetése és elfogadtatása,

       meleg, barátságos légkör teremtése.

 

 

Az élet körforgása, előkészítés

 

Mozgásos játék:

 

A tevékenység célja:

       az egészséges életmódra nevelés,

       az örömmel történő együttes mozgás iránti igény felkeltése,

       a gyermekek mozgásigényének kielégítése.

A tevékenység feladata:

       testséma fejlesztés: a testrészek mozgatásával, kézi szer használatával,

       térpercepció fejlesztése: váltóverseny során a tér bemozgásával,

       szem-kéz koordináció fejlesztése: célba dobással,

       szem-láb koordináció fejlesztés: a labda rúgásával,

       verbális fejlesztés: között, jobbra, balra, körül, előre, kerülés,

       az erőnlét, a kitartás fejlesztése,

       a közösségi érzés alakítása.

 

Eszközök:

       padok, karikák, labdák, szőnyegek, zsámolyok, babzsákok, kötél.

 

Vázlat:

       járás gyakorlatok,

       szökdelések,

       futás,  

       gimnasztika, 

       váltóverseny, 

       játék: szabadulás a labdától, kötélhúzás, „mókuskák ki a házból”,

       levezetés.

 

Komplexitás a környezeti nevelésben:

 

Tevékenységek:

       Magvak ültetése (bab, borsó).

       Bab csíráztatás.

       Bab válogatás (tarka, fehér), számolgatás.

       Főzőcskézés babbal.

       Mozaikkép készítés magvakból.

       Célba dobás babbal.

 

 

 

FÖLDI FINOMSÁGOK

 

A tevékenységek célja:

       az egészséges életmódra nevelés,

       a helyes táplálkozási szokások alakítása,

       a kulturált étkezési szokások gyakorlása.

 

A tevékenységek feladata:

       zöldségfélék felismerése, megnevezése tapintás, látás és ízlelés alapján illetve jellemző tulajdonságaik alapján (találós kérdések),

       a fantázia, a kreativitás, a finom motorika fejlesztése a mozaikkép készítés és a zöldségbábok barkácsolása, krumpli nyomdázás valamint a tablókép készítés során,

       szem – kéz koordináció fejlesztése a krumpli-gurítással és célba dobással,

       az étkezés körülményeinek, esztétikumának, kellemes hangulatának biztosítása,

       a közösségi érzés, összetartozás erősítése a közös énekléssel, dramatizálással, beszélgetésekkel.

Szervezeti keret: mikro csoportos

Munkaforma: mikro csoportos, egyéni

  

 

 

 

 

JÁTÉK

-          Tapintásos játék

-          ízlelős játék

-          Zöldségboltos játék

-          Memória játék

-          Találós kérdések

-          bábozás

-          játszóház

 

FÖLDI FINOMSÁGOK

 

 

MESE-VERS

-         A Répa mese dramatizálása

-         Az égig érő borsófa meg a túróházikó (mese)

 

 

 

 

GONDOZÁS

-         baleset megelőzés (kés)

-         egészséges táplálkozás

-         időjárásnak megfelelő öltözködés

 

MOZGÁS

-         krumpli gurítás bottal

-         célba dobás krumplival

-         váltóverseny

 

 

KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE

-         séták

-         tavaszi zöldségfélék fogalmának mélyítése

-         a szenzitív érzékelés fejlesztése (látás, ízlelés, szaglás, tapintás)

-         az egészséges táplálkozás 

 

MATEMATIKA

-         halmazok képzése

-         számlálás

-         színek felismerése, azonosítása

-         alak, méretazonosság, különbözőség megfigyelése

-         összemérés

-         több, kevesebb, ugyanannyi

 

 

 

MEGVALÓSULT TEVÉKENYSÉGEK

-         séta a boltba, zöldség félék vásárlása

-         eszközök készítése a játékokhoz (kártyák)

-         zöldségek kóstolgatása

-         élmények megjelenítése változatos technikákkal

-         gyűjtőmunka

 

 

MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK

-         terem átrendezése

-         zöldségek tisztítása, darabolása, tányérokra rendezése

-         tevékenységek utáni takarítás

-         képek, zöldségek gyűjtése

 

 

ÁBRÁZOLÁS

-         mozaik kép készítés

-         színezés

-         tabló készítés (nyírás, ragasztás)

-         zöldségbábok (barkácsolás)

 

ÉRTÉKELÉS-ÖNÉRTÉKELÉS

-         külső értékelés: kiállítás a gyermek munkákból

-         Ki mit csinált? Hogyan? Kivel?

-         Mi tetszett? Miért?

 

ÉNEK, ZENE ÉNEKES-JÁTÉK

-         Csicseri borsó…

-         Zöld paradicsom…

-         Kecske ment a kis kertbe…

-         Borsót főztem…

 

 

 

TAVASZI VIRÁGOK

 

A tevékenység célja:

       a gyermekek szépérzékének, ízlésének formálása,

       a közös munka örömének megtapasztalása,

       az óvoda udvarának szépítése.  

 

A tevékenységek feladata:

       a tavaszi kerti teendők megismerése,

       a munkák megszervezése,

       a szerszámok helyes használatára nevelés,

       saját maguk és társaik testi épségének megóvására nevelés,

       a közösségi összetartozás erősítése a közös munkával, és a közös tevékenységekkel.

 

Szervezeti keret: mikro csoportos

Munkaforma: mikro csoportos, egyéni

 

 

 

 

 

JÁTÉK

-         memória játék

-         virág dominó

-         puzzle

-         virág boltos játék

-         társas játék

 

TAVASZI VIRÁGOK

 

MESE-VERS

-         Tankó S. K. : Egy kis kertet…(vers)

-         A három pillangó (mese)

-         Katajev: Hétszínvirág

 

 

 

GONDOZÁS

-         baleset megelőzés (kapa,gereblye)

-         tisztálkodás a tevékenységek után

-         időjárásnak megfelelő öltözködés

MOZGÁS

-         séták a faluban és a gátoldalon

-         mindennapi testnevelés

 

 

KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE

-         közvetlen tapasztalat szerzés a virágok fejlődéséről,elpusztulásáról,az élet feltételekről

-         gyönyörködés a virágokban

 

MATEMATIKA

-         halmazok képzése

-         számlálás

-         színek felismerése, azonosítása

-         alak, méretazonosság, különbözőség megfigyelése

-         összemérés

-         több, kevesebb, ugyanannyi

 

MEGVALÓSULT TEVÉKENYSÉGEK

-         séta a virágüzletbe, vásárlás(egynyári virágok)

-         eszközök készítése a játékokhoz (dominó, memória, puzzle, társas játék)

-         ültetés

-         vadvirágok gyűjtése a gátoldalon

-         vadvirágok préselése

-         élmények megjelenítése változatos technikákkal

-         gyűjtőmunka

 

 

MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK

-         virágos kert előkészítése az ültetésre (ásás, kapálás, gereblyézés)

-         ültetés, öntözés

-         a tevékenységek utáni rendrakás, a szerszámok elpakolása

-         gyűjtőmunka (tavaszi virágokat ábrázoló képek

 

 

ÁBRÁZOLÁS

-         festés

-         dugónyomat

-         nyírás, ragasztás

-         hajtogatás

 

ÉRTÉKELÉS-ÖNÉRTÉKELÉS

-         külső értékelés: kiállítás a gyermek munkákból

-         Ki mit csinált? Hogyan? Kivel?

-         Mi tetszett? Miért?

 

ÉNEK, ZENE ÉNEKES-JÁTÉK

-         Bársony ibolyácska…

-         Hej tulipán…

-         Koszorú, koszorú…

-         Fehér liliomszál…

-         Tavaszi szél…

-     Somvirággal…

 

 

AZ ÉLET KÖRFORGÁSA

 

A tevékenység célja:

       közvetlen tapasztalatszerzés a növényi életről, az élet eltételekről, a növényi részekről.

 

A tevékenységek feladata:

       az érdeklődés felkeltése cselekvésen keresztül, és folyamatos megfigyelésekkel, a növények gondozásával,

       magok elszórása, földdel takarása, palántázás,

       a palánta nevelő poharak megfigyelése, azok összehasonlítása, a fejlődő növények figyelemmel kísérése, következtetések levonása, viszonyítások,

       a közösségi összetartozás erősítése a közös énekléssel és a közös munkával.

Szervezeti keret: mikro csoportos.

Munkaforma: mikro csoportos, egyéni.

 

 

 

 

JÁTÉK

-         főzőcskézés bab- szemekkel

-         tarka és fehér babok szétválogatása

-         formák kirakása magvakból

-         puzzle

-         mozgásos játékok (váltóverseny, kötélhúzás )

AZ ÉLET KÖRFORGÁSA

 

MESE-VERS

-         Babszem Jankó

-         Borsószem herceg-kisasszony

-         Zelk Zoltán: A kis kertész

-         Égig érő paszuly

 

 

GONDOZÁS

-         Baleset megelőzés(ásó, kapa, gereblye)

-         Tisztálkodás a tevékenységek után

-         időjárásnak megfelelő öltözködés

 

MOZGÁS

-         célba dobás babszemekkel

-         ügyességi játékok babzsákkal

-         lúdtalp torna

 

KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE

-         séták

-         közvetlen tapasztalat szerzés a növényi élet keletkezéséről, a növekedésről, az elpusztulásról, az élet feltételekről, a növényi részekről

 

MATEMATIKA

-         halmazok képzése

-         számlálás

-         színek felismerése, azonosítása

-         alak, méretazonosság, különbözőség megfigyelése

-         összemérés

-         több, kevesebb, ugyanannyi

 

 

MEGVALÓSULT TEVÉKENYSÉGEK

-         séta a mezőgazdasági boltba (virágföld, vetnivaló bab, borsó beszerzése)

-         bab, borsó ültetése palánta-nevelő

-         csíráztatás

-         kiskert előkészítése a palántáknak

-         palántázás, öntözés

-         séta egy palánta-nevelő fólia sátorba

-         gyűjtőmunka (tejfölös poharak)

 

 

MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK

-         a palánta-nevelő poharak földel való megtöltése , a magok elvetése

-         zöldséges kert előkészítése: ásás, kapálás, gereblyézés

-         palántázás

-         öntözés

-         barkácsolás

-         ültetés, palántázás utáni rendrakás, szerszámok elpakolása

 

ÁBRÁZOLÁS

-         mozaik- kép készítés

magvakból

-         barkácsolás: jelző

             karó

 

ÉRTÉKELÉS-ÖNÉRTÉKELÉS

-         külső értékelés: kiállítás a gyermek munkákból

-         Ki mit csinált? Hogyan? Kivel?

-         Mi tetszett? Miért?

ÉNEK, ZENE ÉNEKES-JÁTÉK

-         Én kis kertet…

-         Madarak voltunk…(mondóka)

-         Ess eső ess (ondóka)

 

 

„ A tavaszi zsongás” projekt értékelése.

 

Ez a projekt jó lehetőség volt számunkra a környezettudatos életvitel megalapozására.

A gyerekek érdekes játékok, tevékenységek során kaptak új ismereteket a zöldségfélékről és a tavaszi virágokról. Tapasztalatokat szereztek a növényi élet keletkezéséről, a növekedésről, az életfeltételekről és az elpusztulásról.

A játékokban és a tevékenységekben résztvevő gyermekeknél láttuk a kereső, kutató, felfedezni vágyó gyermeki személyiséget.

2010. április 8-14-ig nyílt héten fogadtuk az érdeklődő vendégeket, köztük a szülőket, tanítókat, óvodapedagógusokat, védőnőket, logopédust, mentort, folyamat szaktanácsadót.

A szülők tevékenyen vettek részt minden napjainkban. Munkánkat segítették a sok gyűjtő munkával.

A jó hangulatban zajló változatos tevékenységek erősítették kis közösségünk összetartó erejét.