Beszámoló 2006-2011. évi oktató-nevelő munkáról

 

 

 

 

Beszámoló

 

Az Általános Iskola és Óvoda

2006 – 2011. év

Között Végzett

Oktató – Nevelő Munkájáról

 

 

 

Tószeg, 2011. május 2.

 

Készítette:

 

 

 

Varga Józsefné

igazgató

 

 

 

Bevezető:

 

Az 1990/91-es tanévtől kezdődően az általános iskola vezetését majd 1994-től az óvoda vezetését is ellátom Tószeg község területén. A beszámoló az 2006/07-es tanév és a 2010/11-es tanév időszakát öleli fel. 2007/2008-as tanévtől kezdődően a közös igazgatású közoktatási intézmény irányítása Vezseny község területére is kiterjed, miután a két település önkormányzata intézményfenntartó társulás alapításáról döntött.

 

A pozitív változásokra, minőségi előbbre jutásra törekvő tantestületünk olyan közösség, mely – az intézmény stratégiai, napi tervezésein keresztül, a döntéshozatalon át, a megvalósításig – alkotó módon vesz részt. Köszönöm nekik ezt a támogatást és tenni akarást. Köszönöm mindkét fenntartó önkormányzat támogató együttműködését.

 

Közös munkálkodással értük el az eredményeket, az intézményre jellemző mutatókat. Szerencsére a kollektivitást sikerült a nehéz helyzetekben is megőrizni, melynek egyik háttere a szülők többségének támogató együttműködése, s a tanulói közösségeket összekötő partnerség.

 

Beszámolómban a helyzetelemzést intézményünk alapdokumentumaira, éves beszámolóira, statisztikáira, az intézményi költségvetésekre, az elégedettség-mérések eredményeire alapoztam.

 

1.) Az intézmény küldetése:

 

Feladatainkat, az óvodával és az iskolával szemben támasztott követelményeket és elvárásokat, a törvényi előírások, Alapító Okiratunk, Tószeg és Vezseny önkormányzatának Közoktatási Intézkedési Terve, Önkormányzati Minőségirányítási Programja, az Intézmény Minőségirányítási Programja, valamint a közvetlen partnereink véleményére épített nevelési – oktatási igényeink határozzák meg. Ez az alapja az intézmény Nevelési és Pedagógiai Programjának, mely összhangban van a fent említett dokumentumokkal.

Az elmúlt 5 év alatt többször módosultak a felsőbb szintű jogszabályok, és ez ismét az intézményi alapdokumentumok jelentős újragondolását, módosítását kívánta, melyeket a kijelölt határidőre teljesítettünk.

A legutolsó módosításra 2010 decemberében került sor (kompetencia alapú oktatás beépítése), de a mögöttünk hagyott évek gyakorlata elvekben, feladatokban és célokban nagymértékben meghatározza jövőnket.

 

2.) Főbb pedagógiai, nevelési céljaink, feladataink:

 

Az intézményben dolgozó pedagógusok és valamennyi dolgozó a következő alapelveket tűzték ki célul:

o      Olyan légkör kialakítása, ahol a gyermekeink otthon érezhetik magukat.

o      Az óvoda és az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk.

o      A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését támogatjuk.

o      Az egyéni szükségletek és életkori jellemzők figyelembe vételével a gyermeki személyiség kibontakoztatása, fejlesztése a tevékenységek által és a tevékenységeket keresztül.

o      Kooperációra és kommunikációra való felkészülés.

 

Legfontosabb pedagógiai feladatunk a gyermekek teljes személyiségének fejlesztése, valamint a korszerű ismeretek képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből.

 

A közoktatási rendszerben óvodánk a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig látja el nevelési, oktatási feladatait. Iskolánk általános iskolai feladatokat lát el, ezért elsődleges célja a tankötelezettség teljesítését szolgáló nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó nevelés – oktatás.

Alapító Okiratunkban lefektetett tevékenységünk még:

o      Napközi otthonos nevelés, tanulószobai ellátás,

o      Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,

o      Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása,

o      Emeltszintű oktatás testnevelés tantárgy esetében,

o      Integrációs pedagógiai rendszer működtetése,

o      Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása,

o      Gyermekek intézményi étkeztetése

 

Az intézmény feladatának tekintjük a tehetség-gondozást és a felzárkóztatást. Célunk eszköze, elsősorban a már jól bevált kooperatív és differenciált tanulás-szervezés szerinti tanítás, a széleskörű versenyhelyzetek megteremtése, a tanulók egyéni érdeklődésének, képességének, tehetségének megfelelő felkészítés – fejlesztés, szakkörök és választható foglalkozások széles skálája.

A felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások szervezésével fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok alkalmazásával, a szakértői véleményekkel megalapozva, a Belső Gondozói Rendszer intézményi szintű kiépítésével segítjük a sajátos nevelési igényű gyermekek továbbhaladását.

 

A lexikális tudás helyett / mellett – főként alsó tagozatban – előtérbe helyezzük a logikus gondolkodásra építő tanítást, a lényegmegragadó és kritikai összefüggések feltárására építő képességfejlesztést, mely tanulóinkat, gyermekinket a megszerzett tudás új helyzetekben való kreatív hasznosítására teszi képessé (kompetencia alapú oktatás kiépítése az óvodában és az iskolában). Mindezeket, az egyéni és csoportmunkák előtérbe helyezésével, a differenciált oktatás-szervezéssel kívánjuk elérni.

Munkánk eredményességét mérve, gyermekeink felkészültségében, a továbbtanulási mutatókban, a versenyeredményekben, a bukások alacsony számában szeretnénk viszont látni az erre a területre befektetett szellemi energiánkat.

 

A szocializációs fejlettség, a közösségi erkölcsi és viselkedési normák kialakítása, fejlesztése, mint nevelés, fontos feladatunk volt és látva és érzékelve a körülöttünk alakuló társadalmi helyzetet, még fontosabb feladatunkká válik a jövőben. Segítünk abban, hogy gyermekeink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldogulni tudó emberekké váljanak. Azonban a társadalomban is fellépő, és immár az intézménybe is begyűrűző sajátos gond, a neveletlenség, az elhanyagoltság, a deviancia, mely ellen közös erővel kell fellépnünk. Helyzetünkből adódóan kiemelt feladat hárul e szempontból intézményünkre, ezért a jövőben is fontosnak tartjuk gyermekeink magatartását érintő szociális és érzelmi képességének fejlesztését, a közösségi élet, és az érzelmek erősítését.

Ezt minden munkatársunktól elvárt példamutatással, valamint következetes magatartás-változtatási módszerekkel kívánjuk elérni. Jó lehetőség erre, az ünnepségek, megemlékezése, dekorációk, a programok munkáiba való tanulói bekapcsolódás, a közös készülődés, a felelősség-vállalás az intézmény életébe. Szépek, szervezettek az ünnepségeink, ezzel is hatva a gyermekek összetartozást erősítő érzelmeire. Célunk, hogy a közösségépítés hassa át továbbra is az intézményi szintér minden területét.

 

Fontos terület a tanulók nyelvi készségeinek, kommunikációs képességeinek kialakítása, valamint a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. Az OM által előírt kötelező országos kompetencia-mérések összegzései is megerősítettek bennünket abban, hogy oktatómunkánk fejlődést mutat ezen a téren. Az Értékelési Központ kimutatása alapján olvasás – szövegértésből, matematikából gyermekeink a település szerkezeteket figyelembe véve megfelelően teljesítettek (községek). Ebben a mérésben a leggyengébb képességű gyermekeink is részt vettek, ezért is örömteli számunkra ez az eredmény, mert igazolja a fejlesztésben, differenciáló módszereinkbe fektetett munkánk sikerességét.

Idegen nyelv tanítása terén jobban ki kell használni a külföldi partnerkapcsolat által nyújtott nyelvi gyakorlási teret, azt lehetőség szerint bővíteni, gazdagítani főként az írott forma alkalmazásának viszonylatában (partnerlevelezés).

Kiemelt terület iskolánkban a mozgáskultúra fejlesztése, az egészséges életmódra nevelés. Hagyományos rendezvényeinket túl évente megszervezzük az úszás-oktatást az alsó tagozaton, kihasználjuk a mindennapos testnevelés lehetőségeit a táncoktatás, a népi és gyermekjáték oktatás, a versenyeztetés keretein belül.

Könyvtárunk a kultúra központjává válhat, ahová a gyermekek szívesen járnak. Könyvek, cd, oktató programok és számtalan brossura közül választhatnak segítséget a tanuláshoz, a tanításhoz, a szórakozáshoz. Multimédiás számítógépek segítik a búvárkodást, az internetezést. Tanulóink szívesen töltik délutánjaikat a könyvtárban, beszélgetve, házi feladatok megoldásával foglalkozva. Folyamatosan igyekszünk nyomon kísérni és beszerezni a legújabb, és a gyermekek számára is keresett, gyermekirodalmi illetve ismeretterjesztő kiadványokat. Szavaló, prózamondó versenyeket, könyvtárhasználati órákat, kiállításokat, megemlékezéseket szervezünk a könyvek birodalmában.

 

Kiemelten fontos számunkra a pályázatok írása, a támogatások megfelelő beépítése a mindennapi oktató – nevelő munkába, hogy a szakmai fejlődés anyagi feltételeit ily módon is kibővíthessük. Az elmúlt 5 évben 120.216.000 forint különböző pályázati forrás, támogatás érkezett az intézmény működését, fenntartását segítve. Az elnyert pénzeszközök nélkül nem tudtunk volna teljes körű felújítást végezni az óvoda és iskola épületén, nem tudtunk volna bútorzatot cserélni, szemléltető eszközöket vásárolni, fejlesztő és sporteszközöket beszerezni, kirándulni, erdei iskolai programokat lebonyolítani, és a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét javítani. E pályázatokon keresztül valósulhatott meg az iskola teljes körű informatikai struktúrájának fejlesztése, modernizálása.

2006. évi pályázati összeg: (informatika, közoktatási közalapítványi)                     2.950.000 Ft

2007. évi pályázati összeg: (integrációs nyári tábor, informatikai, IPR, közoktatási közalapítványi, testnevelési)                                                                                           23.822. 000 Ft

2008. évi pályázati összeg: (IPR, informatikai, közoktatás-fejlesztési célú, könyvtári, közoktatási közalapítványi, TÁMOP)                                                                               38.470.000 Ft

2009. évi pályázati összeg: (IPR, pótlékrendszer, pedagógiai szakszolgálat, könyvtárfejlesztés, közoktatási közalapítvány, iskola felújítás, TIOP tanulói laptop      26.150.000 Ft   

2010. évi pályázati összeg: (IPR, pedagógus továbbképzés, pótlékrendszer, informatikai, útravaló ösztöndíj, Jó gyakorlat, Több nyelven alapítvány, óvoda-felújítás)        28.824.000 Ft

 

Köszönöm a pályázat-írásban részt vevők munkáját, a fenntartó önkormányzat támogatását, a pályázatok megvalósításában részt vevő kollégák munkáját.

 

3.) A nevelés, az oktatás szerkezete:

 

Óvodánknak Tószegen 5, Vezsenyben 1 csoportja van. Iskolánknak Tószegen 8 évfolyama van, ahol minden évfolyamon kettő osztály működik. Vezsenyben 1 – 4. összevont osztályban tanulnak a diákok. A napközis és tanulószobai csoportok száma Tószegen 7, ahol az alsó tagozatban minden osztályhoz tartozik egy napközis csoport, felső tagozatban az 5 -6., valamint a 7 – 8. évfolyam alkot egy-egy csoportot. Vezsenyben 1 napközis csoport működik.

 

Alsó tagozat: Legfontosabb feladatunk, hogy a tanulók valóban készség-szinten sajátítsák el az olvasás, az írás és a számolás alapjait. Az osztályok szervezésénél maximálisan figyelembe vesszük a szülők igényeit. Több éves átlagban az alsós évfolyamon a tanulók 92 – 95 %-a napközis elhelyezésben részesül. A nagy felmenő rendszer érvényesül az alsó tagozaton, ami biztonságot, stabilitást ad a kisgyermekek számára, és a tanító útmutatásával mindez jelentősen megalapozza a közösséggé kovácsolódást. Pedagógusaink minden tőlük telhetőt megtesznek a tanulók jobb előrehaladásának érdekében, változatos módszerekkel oktatják, nevelik a diákokat. Jelentős feladatot vállalnak a különböző hátrányokkal bíró gyermekek korrekciós gondozásával. Az 1. osztályos tanulók úgynevezett bemeneti mérése minden év szeptemberében megtörténik a Tímár féle iskolai készültség mérésének módszerével. Amennyiben valamelyik gyermeknél kiderül, hogy problémája van, fennáll a tanulási nehézség, úgy a gyermek egyéni gondozására kerül sor a továbbiakban. Amennyiben szükséges a fejlesztés, a felzárkóztatás a magasabb évfolyamokon is folytatódik.

 

A minden napos testnevelés lehetőségének biztosítása is hozzájárul a gyermekek egészséges életmódra neveléséhez. Az emelt szintű testnevelés, a gyermekjáték, a néptánc, modern és társastánc oktatása, az úszás-oktatás népszerűsége, a szociális kompetenciák erősítése hozzájárul ez irányú feladataink ellátásához. Kiemelt szerepet kapott oktatásunkban az erdei iskolai program. Már alsóban igyekszünk a tanulókkal megismertetni minden téren a környezettudatos magatartást. Örvendetes, hogy munkánkhoz sikerült helyi szervezeteket bevonni, és népszerűsíteni a helyi környezeti adottságokat, szabadidős tevékenységeket (Vadásztársaság, Tó-Társulat, Guti-Kert Lovarda).

 

Felső tagozat: Ebben a korban az előző pedagógiai szakasz eredményeire építve hangsúlyosabbá válik az önálló tanulási tevékenység. Az osztályközösségek megbontás nélkül lépnek át alsóból a felsőbe. A humán, reál és a készségtárgyak oktatásának egészséges egyensúlyát igyekszünk megvalósítani. Csoportbontásban tanulják diákjaink az idegen nyelvet, az informatikát, a technikát. Népszerűek a modul-rendszerű tantárgyak (tánc, dráma, egészségtan, informatika). Munkánk eredményei leszűrhetők mind a tehetséggondozás, mind a hátrányok leküzdése és a felzárkóztatás területén, hiszen a középiskolák visszajelzései alapján gyermekeink nagy többségben  megállják a helyüket a különböző iskolatípusokban.

Továbbtanulási mutatók:

 

iskolatípus

2006/07.

2007/08.

2008/09.

2009/10.

Gimnázium

6

6

5

6

Szakközépiskola

17

12

20

16

Szakmunkásképző

16

18

20

20

Összesen:

39

36

45

42

 

Az osztályfőnök személye nagyon fontos egy osztály életében. Kiválasztásánál az osztály összetétele és habitusa is meghatározó. Koordináló szerepet tölt be az osztályban tanító nevelők között, intézi a tanulók ügyes – bajos dolgait.

Iskolánkban felső tagozaton is adott a napközi otthonos tanuló szobai ellátás. Itt már megnő a házi feladatok elkészítésére fordítandó idő, továbbá lehetőséget kapnak a gyermekek a tanórán kívüli programok elérhetőségére, az iskolában töltött idő hasznos eltöltésére (könyvtár, választható foglalkozások köre) továbbá a tanulási nehézségek leküzdésére (fejlesztő és gyógypedagógiai foglalkozások). Kiemelt jelentőségű itt is, mint alsó tagozaton, a segítő, nevelő munka, mivel a legtöbb napközis gyermek tanulási nehézséggel, magatartási problémával, hátrányos családi háttérrel rendelkezik. Számukra biztos pont a délutáni napközis lehetőség.

 

Mi, az intézmény dolgozói hisszük és valljuk, hogy az óvodai és iskolai élet szereplői csak közös munkálkodással tudnak eredményt elérni. Ezért igyekszünk kihasználni minden lehetséges fórumot, rendezvényt, hogy az óvodánkat és az iskolánkat magunkénak érezhessük. Fontos, az óvoda és az iskola otthonossága, dekoráltsága, tisztasága. Alapvető követelmény a házi rendben megfogalmazott normarendszer betartása és betartatása. Igyekszünk olyan programokat összeállítani, hogy élmény legyen minden közös rendezvény, ünnepség. Ebben nagy szerepe van az óvodai közösségnek, az iskolában a Bóbita és a Kucorgó Gyermekszervezetnek.

Az intézmény életében már hagyománnyá vált az úgynevezett pedagógiai napok rendezvénysorozata. Ilyenkor a munkaközösségek tagjai nagy odaadással szervezik a tanórai és tanórán kívüli időben rendezett programokat, az óvodai foglalkozásokat. A gyermekek már várják és készülnek a bemutató foglalkozásokra, a pedagógiai napok témájához kapcsolódó eseményekre.

 

4.) Az intézmény környezete, partnerek:

 

Az óvoda és iskola intézményegységei rendelkeznek a megfelelő oktatást - nevelést kiszolgáló helyiségekkel (csoportszoba, tanterem, tornaterem, orvosi szoba, könyvtár, aula). Szükségmegoldás az iskolában, hogy a gyermekek a művelődési ház nagytermében ebédelnek. Ott került kialakításra egy melegítő konyha. Ebben a beszámolóban örömmel írhatom, hogy az elmúlt nyáron az óvoda, előtte pedig az iskola épülete újult meg Tószegen, ezzel is biztosítva azt, hogy gyermekeinket korszerű körülmények között nevelhetjük – oktathatjuk.

Vezsenyben az óvoda és az iskola termei tágasak, barátságosak, világosak. Arra törekszünk, hogy minden intézmény-egységünkben a helyiségek minél otthonosabbak legyenek, ezért tanulóink, gyermekeink, kollégáink munkái díszítik a belső környezetet. Ebben példamutató a tószegi óvónők és tanítók munkája. További tennivaló mindig akad: az óvodai kerítés felújítása, az iskolaudvar felújítása, parkosítás, virágosítás, iskola csatornarendszerének felújítása, tornaterem belső termének korszerűsítése stb.

Tószegen gondot jelent, hogy az iskolát közvetlenül családi házak veszik körül, szűk a mozgástér 300 tanuló részére.

 

Közvetlen partnereink:   

 

Az intézmény alkalmazotti köre: Jelenleg az óvodában Tószegen 10 óvónő, 5 dajka, 1 karbantartó, Vezsenyben 2 óvónő, 1 dajka, iskolánkban Tószegen 33 pedagógus, 12 oktatást – nevelést segítő alkalmazott, Vezsenyben 3 pedagógus és 1 fő takarító dolgozik. A pedagógusok közül többen különböző szakkollégiumot, a főiskolákon, egyetemeken kiegészítő szakot szereztek azért, hogy az intézmény megfelelő személyi feltételekkel rendelkezzen a pedagógiai programban vállal feladatok ellátásához. Ezeket a végzettségeket mind fel is használjuk arra, hogy minél több lehetőséget tudjunk felkínálni tanulóinknak (angol nyelvtanári, gyermektánc oktatói, gyógypedagógus és logopédus, nyelv és beszédfejlesztő, gyógy-testnevelő, médiaismeret, informatika szak, ECDL vizsga). Szakos ellátottságunk jó, kollektívánk kész az új módszerek befogadására, elsajátítására, alkalmazására (kompetencia alapú oktatás). Ötéves beiskolázási tervünk, éves továbbképzési tervünk mindig az aktuális szükségleteink, fejlesztendő területeink képzésére irányultak és irányulnak. Az elkövetkezendő években erősíteni kell a problémával küzdő gyermekek oktatásával foglalkozók számát, valamint pótolni a nyugdíjba menő és kieső szakos tanárok pótlását (gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, néptánc – gyermektánc, német).

Tószegen az iskolában oktatást – nevelést segítő személyzet: könyvtári asszisztens 1 fő, gazdasági csoport 3 fő, iskolatitkár 1 fő, karbantartó 1 fő, konyhalány 2 fő, takarító 3 fő, portás 1 fő. Az intézménnyel kötött megbízással látják el feladataikat: 1 fő társastánc-oktató, 2 fő gyógypedagógus – logopédus, 1 fő iskolapszichológus.

A fent említett munkakörök ellátására vannak alkalmazva, fontos számukra az intézmény jó üzemelése, minőségi munkájuk, tevékenységük elengedhetetlen követelmény a zökkenőmentes működéshez.

A dolgozók a munkabérüket az érvényben lévő besorolási rend és a Kjt szabályozása alapján kapják. A minőségi munkáért járó bérkeretet valamennyi munkatársunkra kiterjesztve használjuk fel.

A továbbképzéseket, önképzéseket az intézmény támogatja. Elsősorban az ez irányú normatívából finanszírozzuk, de nem zárkózunk el az egy napos és nagyon hasznos továbbképzések finanszírozásától, a megjelenés lehetőségétől sem. 

 

Gyermekek közösségei: különböző képességekkel kerülnek a gyermekek az intézménybe. Többségében jól felkészült, az iskolai elvárásoknak kellő bátorsággal neki induló gyermekeket kapnak a tanítók, óvónő kollegáinktól.  Célunk, hogy mindenki egyéni képessége a legteljesebben kibontakozzon. Létszámunk az elmúlt 5 évben csökkent az óvodában és az iskolában is (lásd. 10. pont alatti mutatószámok).  Ebben közrejátszik a születések száma, a településről történő elvándorlás, avagy az intézményből történő távozás.

A gyermekek többsége azon van, hogy tőle telhető módon tanuljon, tegyen az intézmény életéért, hírnevéért. Büszkék vagyunk, a tanulmányi területen, sport vagy művészetek területén elért sikereikre, amit társaikkal is ismertetünk, és különböző dicséreti formákkal ismerjük el munkájukat. Sajnálatos, hogy a deviancia valamelyest felerősödött az iskolában. A felelősségre vonás segítésében, megítélésében a gyermekek többsége partner, de még nagyon sok közösen megoldandó magatartási probléma kerül elő nap mint nap. 

 

Szülői közösség: mind az óvodában, mind az iskolában Tószegen és Vezsenyben is működik a szülők választott közössége, akik az intézményi szintű Szülői Közösség szervezetét alkotják. Segítőkészek és együttműködők, minden téren számíthatunk és számítunk rájuk. Legfontosabb a gyermek érdekében minden közös pont megtalálása. Igyekszünk megteremteni azt a széleskörű kapcsolati lehetőséget, ahol a közös ügyért való munkálkodás minél jobban kiteljesedhet.

 

Fenntartó önkormányzat és a környező intézmények: napi kapcsolatban vagyunk a polgármesteri hivatal munkatársaival, valamennyi bennünket érintő ügy intézésében, melyhez megkapjuk a szükséges támogatást, segítséget. Jó dolog, amikor aktívan bevonnak bennünket az intézményünket érintő fontosabb döntésekbe, számítanak szakmai tudásunkra.

Tartalmilag együttműködő kapcsolatunk van a településen működő községi közkönyvtárral, családsegítő szolgálattal és gyermekjóléti szolgálattal, egészségügyi intézményekkel, rendőrséggel, civil szervezetekkel. A környező települések oktatási – nevelési intézményeivel egyes szakterületeken gyümölcsöző kapcsolatok alakultak ki (közös versenyek szervezése). Hagyománnyá vált, hogy az intézmény pedagógiai programjába beépített programoknak megfelelően tartják meg előadásaikat a Humán Szolgáltató Központ és a Rendőrkapitányság alkalmazottai (Da-Da program, Mentálhigiénes program).

 

Az intézményünk közvetett partnerei:

 

Egészségügyi intézmények: óvodánk és iskolánk egészségügyi ellátását az iskolaorvos és a védőnők, továbbá az iskolai fogorvos biztosítja. Az orvosi szoba az iskola tornatermében található, ahol a legszükségesebb orvosi műszereket és eszközöket próbáltuk biztosítani az iskolaorvosi vizsgálatok ellátásához, a védőoltások beadásához. Ebben segítségünkre volt az iskolaorvos és védőnők rugalmas hozzáállása (egészségügyi követelményeknek való megfelelés). A tanév során minden csoportban és osztályban igen alapos, a gyermekek fejlődését nyomon követő vizsgálatokat tartanak. Segítséget nyújtanak az osztályfőnöki órák anyagául szolgáló felvilágosító, egészségügyi témákban, tisztasági, tetvességi ellenőrzésekben.

 

Pedagógiai Szakszolgálat: (Nevelési Tanácsadó, Szakértői Bizottság) Fejlesztő pedagógusaink közvetlen partnerei ezeknek az intézményeknek. Fontos az együttműködés, hiszen a szakvélemények alapján tőlük kapnak segítséget a tanulási, és mentális problémákkal küzdő tanulóink.

 

Külföldi partneriskolánk: Iskolánk, a Tó-part Egyesület segítségével építette ki kapcsolatát a Németországi Dahlewitz városának általános iskolájával. A kapcsolat azóta is gyümölcsöző, évente cserélődik egymás látogatása. Várható, hogy ebben az évben egy pályázat kapcsán (Európai Nyelvi Díj) újabb partnerkapcsolat felvételére nyílik lehetőség a romániai Szatmárnémetivel. A feladat ezen a területen: a kapcsolatok tárházának gazdagítása (levelezés, e-mail-es kapcsolattartás, közös játék, kiállítás, pályázatok szervezése).

 

Sportegyesület: együttműködésünk alapja, a tehetségek kibontakoztatása, továbbfejlesztése. Elsősorban a labdarúgás utánpótlásának a biztosításában segédkezünk. Eredményeik, országos helyezéseik az intézményünk jó hírnevét gazdagítják.

 

Civil szervezetek: Vadásztársaság, Tó-társulat, Guti-kert Lovarda, akik a kompetencia alapú oktatás megvalósításában nyújtanak segítséget számunkra (Erdei Iskolai program). Munkájukkal nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekeinkben tudatosul településünk környezeti adottsága, lehetőségek a szabadidő hasznos eltöltésére.

Mind az óvoda, mind az iskola gyermekközösségei színes műsoraikkal segítik az idősek továbbá a településen működő hivatalok, intézmények, gazdasági szervezetek felnőtt közösségeinek rendezvényeit.

 

5.) Költségvetési ellátottság, célok és anyagi feltételek.

 

Az intézmények költségvetése mindenkor közös megegyezés alapján születik az önkormányzat és az intézményegység-vezetők között.

 

A bér költségvetése minden évben a feladatellátáshoz igazított, a törvényi változásokat követő, csak a feltétlenül szükséges keretet biztosítja intézményünk számára. A lehetőséghez igazodva megszorító gazdálkodással tudtunk kijönni a bérkeretből.

 

Dologi kiadásaink rezsi költségeit külön tételként biztosítja a fenntartó. Takarékossági intézkedések alkalmazásával próbáljuk minimális szintre csökkenteni a felhasználást, de a fűtés, víz- és világítás szempontjából erre kevés a lehetőségünk. Igaz, sokat várunk a 2010-ben megvalósult világítás korszerűsítésétől (Szemünk Fénye Program). Köszönjük az önkormányzat ez irányú támogatását.

Pályázati pénzekkel kiegészítve kicseréltük 7 tanteremben az elhasználódott székeket, padokat, tantermi bútorokat. Próbáljuk otthonosabbá tenni a folyosói bútorzatot is. Általában kétévente részleges, vagy teljes falfestésre is sor kerül. Évente felújítottuk a tornatermi eszközöket és pótoltuk az elhasználódott, hiányzó felszereléseket. Az iskolai könyvtárban,  a tanári szobában is megtörtént az internet-kapcsolat kialakítása, számítógépek elhelyezésével, amelyek a pedagógusok mindennapi munkáját hivatottak segíteni. Itt került elhelyezésre egy modern, nagy teljesítményű fénymásoló, illetve a gazdasági csoport technikai felszereltsége is javult az elmúlt 5 évben 1 db új számítógép és fénymásoló gép beállításával. További informatikai eszközfejlesztés történt, normatív támogatásból, az igazgatóhelyettesi, az igazgatói és fejlesztő szobában (1 – 1 számítógépcsere illetve sokszorosító gép).

 

 

 

 

Taneszköz-ellátottság:

 

A tantárgyak demonstrációs eszközeit bővítettük, modernizáltuk, oktatási programokat, térképeket, hangzó anyagokat vásároltunk, a költségvetés illetve pályázati lehetőségek függvényében.

Az intézmény eszközellátottsága megfelelő, mind az óvodában, mind az iskolában igyekszünk azokat önerőből, vagy pályázati úton korszerűsíteni, bővíteni (óvodai számítógépek üzembe helyezése, óvodai fektetők cseréjének megkezdése, digitális fényképező gép, kamera, hangosító berendezés, tanári és tanulói laptopok, digitális táblák, fejlesztő eszközök beszerzése történt). A napközis csoportok számára a költségvetés évente biztosít egy keretösszeget az eszközellátottság biztosítására. Azonban a játékokkal, sportszerekkel való ellátottság még így sem kielégítő, illetve nagyfokú a rongálás, a nem megfelelő alkalmazás, tárolás. Ezen az elkövetkezendő időben javítani szükséges.   Taneszköz-ellátottság tekintetében igyekszünk eleget tenni a felsőbb szintű jogszabályi követelményeknek.

A kiegészítő normatívákkal a törvényi előírásoknak megfelelően gazdálkodtunk. Költségvetésünk az elmúlt 5 évben biztosította a működés feltételeit, lehetőséget nyújtott az ésszerű gazdálkodásra.

 

A teljesülésben az önkormányzati finanszírozás, továbbá az intézmény saját bevétele szerepel, az alábbi megbontásban:

 

Eredeti / eFt

Módosított / eFt

Teljesítés / eFt

2006. év

 

 

 

Finanszírozás

183.670

184.899

184.899

Saját bevétel

6.748

8.455

8.802

Összesen:

190.418

193.354

193.701

2007. év

 

 

 

Finanszírozás

176.167

200.199

200.199

Saját bevétel

7.933

12.923

12.926

Összesen:

184.100

213.122

213.125

2008. év

 

 

 

Finanszírozás

237.140

245.303

245.303

Saját bevétel

11.030

14.647

13.354

Összesen:

248.170

259.950

258.657

2009. év

 

 

 

Finanszírozás

224.978

239.566

239.566

Saját bevétel

10.993

16.344

14.682

Összesen:

235.971

255.910

254.248

2010. év

 

 

 

Finanszírozás

223.773

239.643

237.810

Saját bevétel

9.008

12.758

13.008

Összesen:

232.781

252.401

249.818

2011. év

 

 

 

Finanszírozás

225.357

 

 

Saját bevétel

7.950

 

 

Összesen:

233.307

 

 

 

Egy gyermekre jutó költségek:

 

Egy gyermekre jutó költség:

2006

2007

2008

2009

2010

333.000

(581 fő)

315.000

(676 fő)

371.000

(698 fő)

386.000

(699 fő)

363.000

(689 fő)

 

Az egy gyermekre jutó költségek az éves teljesített költségvetés alapján kerültek kiszámításra. 2007. év a Vezsenyi társulás létrehozásának időpontja.

 

Az 5 év viszonylatában a kimutatás költségtényezői a 330.000 – 390.000 forint körüli egy főre eső összeget mutatja. A gyermeklétszámban az óvoda, iskola és napközis ellátást igénybe vevők szerepelnek.  Elsősorban a bérrel kapcsolatos, valamint a közműdíjak évenkénti emelkedése indokolja a növekedés, annak ellenére, hogy a gyermeklétszám nem nőtt.

 

1 pedagógusra jutó tanulók, tanulócsoportok száma az iskolában:

 

 

Egy pedagógusra jutó tanulói létszám

2006/2007.

2007/08.

2008/09.

2009/10.

2010/11.

15

14

16

17

17

Egy tanulócsoportra jutó tanulói létszám

20

22

22

21

20

 

Egy pedagógusra jutó gyermek száma az óvodában:

 

 

Egy pedagógusra jutó gyermeklétszám

2006/2007.

2007/08.

2008/09.

2009/10.

2010/11.

13

16

13

13

12

Egy csoportra jutó gyermeklétszám

26

26,5

26,6

26,6

24

 

A fent említett költségvetési keretből csak úgy lehetett hatékonyan kijönni, ha takarékossági elveket, intézkedéseket alkalmazunk szinte minden területen. Fontosnak tartottunk a havonként történő kiadások és bevételek egyeztetését, illetve a még rendelkezésre álló keret áttekintését a gazdasági ügyeket intéző vezető-társammal együtt. A költségvetési kiadások előre tervezettek, a rangsort a szükség-szerűség és a minőségi feltételek megteremtése határozza meg.

 

Az intézmény évenkénti saját bevételi tervét a tanulói étkezési térítési díj befizetések, bérlőink befizetései adják.

 

Nagy gondot fordítunk az intézmény állagának megőrzésére, állandóan javítjuk a kisebb meghibásodásokat, rongálásokat. Örülünk az elmúlt két év felújítási munkálatainak, mivel ez által rendezettebb körülmények közé kerültek gyermekeink. A sok gyermek jelenléte természetesen mindig meglátszik a tanév során, de igyekszünk a bevonásukkal megőrizni az intézmény tisztaságát, kiszűrni a figyelmetleneket, a rongálókat. A nyár mindig a maximális helyrehozatalra irányul, melynek karbantartási munkálatait éves terv alapján végezzük.

 

Nagy gond az iskolai udvar, tornaudvar állaga, a csatornarendszer, amit eddig sikerült költségvetésünkből javítgatni, de ez csak ideiglenes megoldás. Gond az óvodában és az iskolában is a kerítés állaga, amely felújításra szorul, továbbá az iskolai tornaterem tetőszerkezetének, valamint belső nagytermének korszerűsítése is szükségszerűvé vált. Az iskolában a tanulók többsége kerékpárral jár, melyek tárolását meg kell oldanunk az elkövetkezendő rövid időn belül.

 

6.) Szervezeti – vezetési jellemzők:

 

Mint intézményvezetőnek olyan intézmény megvalósítása volt a célom, amely lehetővé teszi, hogy a gyermekek kikerülve az intézményből, bárhol zökkenőmentesen tudjanak beilleszkedni, lehetővé téve a környezettől való „előnyös” különbözőség elérését, mert ez az óvoda és iskola jövőjének a záloga. Nyitott működéssel, átlátható munkával teszem partnereink és a fenntartó számára is megismerhetővé a helyi oktatást – nevelést.

 

Tevékenységemet és munkatársaim tevékenységét is szolgáltatásnak tekintem, melyet szeretetteljes légkörben kívánok megvalósítani. Igénylem a vélemény-nyilvánítást, és ugyanakkor elvárom, hogy munkatársaim aktívan részt vegyenek a megvalósításban. A lehetőségek szerint gondoskodom, hogy a munkához a szükséges szellemi és humán erőforrás rendelkezésre álljon. Arra törekszem, hogy szolgáltatásunk minősége miden munkatársam személyes felelőssége legyen.

 

Vezetői munka és felelősség-megosztás:

 

Az egyszemélyi felelősségem mellett az intézményi működés területi ellenőrzésében, kisebb döntésekben, az irányításban nélkülözhetetlenek az együttműködő vezető társaim.

Vezetői munkámat 1 fő igazgatóhelyettes, 1 fő intézményegység-vezető (óvoda), 1 fő tagintézmény-vezető (Vezseny iskola – óvoda), 1 fő gazdasági vezető segíti.

A döntések előkészítésében részt vesz a kibővített intézményi vezetőség, mely a közalkalmazotti tanács elnökével, a szakszervezeti vezetővel, a diák-önkormányzati és az ifjúságvédelmi vezetővel kibővített testület; szerepe az érdekegyeztetés, döntés-előkészítés, információ-csere. 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének szabályozás és gyakorlati megvalósítása: 

 

A címben megjelölt feladatot az Intézményi Minőségirányítási Programban meghatározottak szerint kell végeznünk. Ez alapján elfogadtuk, hogy a belső ellenőrzési rendet a Pedagógiai Nevelési Program, az SZMSZ és az éves intézményi Munkaterv részeként összeállított Belső Ellenőrzési Terv határozza meg. Ebbe tartozik a szakmai ellenőrzés, amely a helyi célkitűzések megvalósulásának megismerése, az intézményi oktató – nevelő munka színvonalának értékelése, a gyermeki - tanulói teljesítmények alakulása, a gazdálkodási munka területeinek ellenőrzése.

Az ellenőrzést végzők köre és feladata is meghatározásra került. Helyetteseim, a munkaközösség-vezetők, team-vezetők szaktárgyi megosztásban látogatták a pedagógusok óráit, foglalkozásait, fokozottan figyelve a kollégák problémáinak feltárására, segítésére. Az ügyviteli, pénzkezelési, étkezési feladatok ellenőrzése is évente megtörténik. Az ellenőrzések tapasztalatait rögzítjük, ha szükséges, intézkedésekkel, határozatokkal korrigáljuk a hiányosságokat, tanácsokkal, beszélgetésekkel segítjük munkatársainkat. Fegyelmi eljárást az elmúlt 5 évben még nem kellett lefolytatnom, de 3 esetben írásbeli „megrovás” büntetést kellett alkalmaznom.

 

Az innováció támogatása:

 

Az intézmény dolgozóinak kezdeményezéseit, ötleteit, kidolgozott projektjeinek kivitelezését messzemenően támogatom, ha mögötte az adott munkaközösség, illetve a tantestület is felsorakozik. Úgy érzem, hogy ezekben az esetekben a kezdeményezések széles körben támogatottak, és megvalósításukban tükröződik a kollektivitás, az önállóság (belső gondozói rendszer kiépítése, mentálhigiénés program kidolgozása, kompetencia alapú oktatás bevezetése és jelenleg a fenntarthatóság biztosítása, jó gyakorlatok átadása - átvétele).

 

7. ) Tantervi programok, tevékenységek:

 

A sűrűn módosított Közoktatási Törvény előírása szerinti tantervi programok igen színes skáláját alkalmazzuk mind az óvodában, mind az iskolában. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy pl. egy 8 évre kidolgozott program szerint még egyetlen iskolai osztály sem tudott végezni. Nem jó ez a sok módosítás a gyermekek szempontjából, véleményem szerint bizonyos stabilitásnak, állandóságnak kellene lenni, legalább a törzsanyagok rendszerében. Szükség volt a reformokra, haladni kell a „korral”, kellett a szemléleti és nevelési módszerváltás, de ennek is hosszú távúnak kellene lennie, nem kétévente változónak.

 

Valamennyi programunk alapja a hagyományokra építő oktatás, az anyanyelvi, a matematikai, az idegen-nyelvi és informatikai képesség fejlesztés. Hangsúlyos az egészségnevelési, természettudományi megalapozottság és a művészetek, a mozgáskultúra iránti igény kialakítása.

 

Tantervi felépítettségünk, tantárgyi rendszerünk lehetővé teszi a kollégák szabad tankönyv választását, melynek kritériumait a törvényi előírásokon túl, pedagógiai programunk is szabályozza. Fontosnak tartjuk a gyermek szempontjából való használhatóságot, az árakat, a könyvvel kapcsolatos tanári gyakorlati tapasztalatot. Sajnos azonban itt is nagymértékű az évenkénti változtatás, módosítás a kiadók részéről.

 

A tanórán kívüli tevékenység-formák és azok hatékonysága meghatározó a gyermekek fejlődése szempontjából. A következő területeken valósítjuk meg a tanórán kívüli tevékenységeket: hagyományőrzés, diákönkormányzat, napközi otthon – tanuló szoba, diákétkeztetés, tehetséggondozó és fejlesztő foglalkozások, versenyek, vetélkedők, iskolai könyvtár, erdei iskola, táborozások. Mindezek a tevékenységek jelentősen segítik a tanórai munkát, a közös célért való munkálkodást. A sport tevékenységét a Tisza Diáksport Egyesület segíti. 

 

Hátrányos helyzetű gyermekek segítésének eszközei, módszerei: ezen a területen nagyon sok a tennivalónk, hiszen tanulóink fele hátrányos helyzetű. Igen fontos a gyermekvédelmi munka. Szerencsére az utóbbi években ezen a területen, az iskolában a témát jól ismerő pedagógus dolgozott, aki aprólékos, körültekintő gonddal látta el feladatát, míg az óvodában ezen a területen kevesebb még az intézendő feladat.   Egyre több a hátránnyal küzdő gyermek, amelyek között megtalálható az anyagi nehézségek, a lelki – testi terror, a szülők nemtörődömsége, melynek nyomán a védelem alatt állók száma egyre nő. Fontos a kapcsolatteremtés és az elfogadó viszony a szülői háttérrel, hogy segíteni tudjunk. Sok múlik a nyílt, együttműködési formán, a hatóságokkal való kapcsolaton, mely a megsegítésre irányul. Ezt a területet hivatott segíteni az intézményi integrációs rendszer kiépítése és támogatása, továbbá az úgynevezett útravaló ösztöndíj program lehetőségének biztosítása a tanulók számára.

 

 

2006/07

2007/08.

2008/09.

2009/10.

2010/11.

Hátrányos helyzetű gyermekek

125

176

238

228

233

Veszélyeztetett gyermekek

15

19

16

14

16

Cigány gyermekek

38

46

49

52

45

  

   

8.) A gyermekek neveltségi szintje, a tanulók teljesítményei:

 

A gyermekek értékelési, elismerési rendszere a Pedagógiai Nevelési Programban került kidolgozásra. A gyermekek tudása, a tanulók osztályzatai mögött érték van, ezt bizonyítja, az aránylag zökkenőmentes átmenet az óvodából az iskolába, az általános iskolából a középiskolába. A középiskolai felvételiken a gyermekek megállják helyüket, ezt igyekszünk erősíteni az iskolában szervezett középiskolára előkészítő foglalkozások indításával is.

A tantárgyi teljesítmények eredményei nagymértékben függenek a tantárgy szeretetétől, a született készségektől, a tanár – diák kapcsolatoktól, a tanítási struktúrától, módszerektől.

 

 

 

 

 

A differenciált oktatás következtében a képesség szerinti tanítás eredménye: az iskolai tanulói sikerek (mint tehetséggondozás) s a minimális évismétlés, pótvizsga.

 

 

2006/07

2007/08.

2008/09.

2009/10.

Kitűnők %

5,44

6,30

5,89

5,50

Bukási %

3,03

3,85

3,79

2,94

 

Az adatok mögé nézve a lemorzsolódás nem jelentős. Ezt az eredményt igen tervszerű, felzárkóztató munka előzi meg a tanítási időszakban. Sajnos néhány gyermek esetében a leggondosabb felzárkóztatás sem hozza meg az eredményt. Ennek leggyakoribb oka, az érdektelenség és a nemtörődömség.

 

A versenyzés nem kötelező iskolánkban, de tanulóink kihívásnak veszik és nevelőik segítségével sokan neveznek az országos levelezőversenyekre, sportversenyekre, művészeti, tanulmányi versenyekre. Tanulmányi eredményeiktől függetlenül, olyan területeken, ahol tehetségüket kívánják megméretni. Eredményeikről a tanulók közössége előtt, az iskola honlapján beszámolunk, élünk a dicséretek, az elismerések, jutalmazások módszereivel, melyek Pedagógiai Programunkban és a Házirendünkben szabályozottak. Ezek az éves eredmények ismertté válnak az ballagáskor és a tanévzáró ünnepély idején is. Szeretnék élni azzal a lehetőséggel a későbbiek folyamán, hogy az iskola aulájában elhelyezett hirdetőtáblán, „Akikre Büszkék Vagyunk” címmel,  közzé tesszük eredményeiket és neveiket, amennyiben ehhez hozzájárulnak.  

 

Öröm számunkra, hogy a fenntartó támogatásával minden tanévben kiadhatjuk az iskola Kiváló Tanulója címeket, jutalmat és elismerést, az arra érdemes 8. osztályt végzett tanulók számára. 

A tanév végi ünnepségen mindenki, aki kiemelkedően teljesített, könyvjutalmat, oklevelet, dicséretet kap.

 

Fegyelmi problémák, deviancia: természetesen ezzel is szembe kell néznünk az iskolai mindennapok során. Tantestületünk legfontosabb módszere az, hogy soha nem szabad elmenni egy-egy deviáns viselkedés mellett. Azonnal szóvá kell tenni a magatartást, s az adott nevelő döntésétől, a probléma súlyosságától függően kerüljön sor a megoldásra, szankciókra. Nehezen, de általában kiszűrhetők az iskolában a kezdeményezők, a rongálások okozói. Az elmúlt években megnövekedett azon gyermekek száma, akiknek több alkalommal volt iskolán kívüli rendőrségi ügye. Négy – öt deviánsabb magatartású tanulóval van gondunk, akikre kiemelten oda kell figyelni, ellenőrizni őket, a nevelésben segítségünkre lévő partnerekkel együtt. Sok – sok beszélgetést követően, a háttérből történő irányítással, törődéssel csökkenthetők e problémák. A társas kapcsolatok kialakulására, az erkölcsi normák fejlettségére, az empátiára építve lehet javítani e mutatóinkat.

 

 

9.) A törvényes, jogszerű működés helyzete:

 

A törvényi előírásokat figyelemmel kísérjük, igyekszünk mindenben megfelelni az előírásoknak. A helyi dokumentumokkal szemben támasztott előírásokat betartva állítjuk össze az anyagokat. A jogszabálykövető intézményi szabályozó rendszer kialakítása megtörtént. Az intézmény valamennyi kötelező belső szabályzattal rendelkezik. A Pedagógiai Nevelési Program karbantartása folyamatos. Az intézményi alapdokumentumok egymásra épülnek, egymást kiegészítik, erősítik, illetve az egyéb iskolai dokumentumokkal összevetve az is látható, hogy a dokumentumok milyen összhangban vannak egymással.

 

 

 

 

10.) Mutatószámok 2006 – 2011.

ISKOLA – ÓVODA adatai:

megnevezés

2006/07

2007/08.

2008/09.

2009/10.

2010/11.

Tanulók száma:

312

333

339

327

318

Óvodások száma:

131

159

160

160

144

Napközis, tanulószobai lét- szám

 

138

 

 

184

 

 

199

 

 

202

 

 

194

 

Más településről bejárók

12

18

22

28

27

Cigány gyermekek száma

38

40

45

47

44

Hátrányos helyzetű gyermekek száma

125

176

238

228

233

Veszélyeztetett gyermekek száma

15

19

16

14

16

SNI gyermekek száma

56

46

58

41

42

Pedagógusok száma

40

48

48

48

48

Egyéb foglalkoztatottak száma

16

18

18

20

20

 

11.) Összegzés:

 

„A mindig változó közoktatási rendszer új feladatok meghatározására, kidolgozására és végrehajtására készteti az intézményeket, így a Tószegi Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvodát is. Ezért célszerű ennek elébe menni és a reformok irányát saját magunk által, a helyi adottságokhoz leginkább alkalmazkodva meghatározni. „

Ezek a gondolatok a 2006. évben beadott igazgatói pályázatom fejlesztési elképzeléseiben szerepeltek. Visszagondolva az elmúlt 5 évre, mindezeket, az alábbi gyakorlatban megvalósult feladatokban tudom meghatározni:

 

Gyermekek egyéni fejlesztése megfelelő intézményi légkörben, felzárkóztatás, tehetséggondozás.

 

Belső Gondozói rendszer kiépítése, integrációs pedagógiai rendszer működtetése.

 

Törvényi módosítások végrehajtása (nem szakrendszerű oktatás bevezetése, dokumentumok módosítása, pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének kidolgozása, SNI tanulókkal való foglalkozás).

 

Pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése (kooperatív tanítási módszerek, differenciálás, projekt-módszer, modulok).

 

Kompetencia alapú oktatás bevezetése.

 

Személyi feltételek feladatokhoz történő igazítása (pedagógusok továbbképzési rendszerének átgondolása)

 

Tárgyi feltételek feladatokhoz történő igazítása (felújítások, eszközbeszerzések).

 

Intézmény menedzselése (honlap létrehozása és működtetése, kiadványok szerkesztése).

Célkitűzéseim között egy olyan elfogadó intézmény kiépítése szerepelt, amely mint partnerközpontú intézmény távlatot ad a gyermekeknek, a tanulóknak, a benne dolgozóknak, működése során stabilitást, biztonságot nyújt.

A XXI század intézményeinek négy alap pillérét igyekszik megvalósítani, melyek a következők:

o      megtanítani megismerni

o      megtanítani dolgozni

o      megtanítani együttműködni

o      megtanítani élni.

 

Átgondolva mindezeket, továbbra is irányelvnek tekintem a fentieket, elsősorban a körülöttünk lévő gyors társadalmi változások miatt.

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy tanulóink megismerjék és felismerjék, megbecsüljék értékeinket, tiszteljék hagyományainkat és stabil, biztonságos tudással kerüljenek ki az iskolából.

Az intézmény dolgozói szorosan együttműködve, egymást segítve, mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez sikerüljön.

 

 

 

 

  

-o-o-o-o-o-

 

I. TALÁLKA

                                                                   Meghívó

 

                                  kedves volt tanítványaink számára, akiket arra kérünk,

                       adják át tapasztalataikat, élményeiket középiskolájukról, diákéletükről

                                                      a mostani 8. osztályosoknak

                                          egy kötetlen csoportos beszélgetés formájában 

  

                        A TALÁLKA

                                időpontja: 2011. március 06. (Cs.) 16 ó – 18  óráig.

                               helye:        Művelődési Ház

 

                                                             Szeretettel várunk Benneteket !

 

                         Tószeg, 2011. február 27.

                                                                      8. osztályosok

                                                                     Pályaválasztási team

 

                                                         
    Így kezdődött az a hagyományteremtő összejövetel, amelynek célját a következőkben határozta meg a Pedagógus

    Pályaválasztási team:

        továbbtanulóink egyéni tapasztalatokból, élményekből, kudarcokból, sikerekből is ismerjék meg választott szakmájukat,

         iskolájukat, a rájuk váró feladatokat

                készüljenek felelősségteljesebben a továbbtanulásra

       tájékozódjanak a középfokú intézményben megváltozott magatartási, tanulmányi elvárásokról, valamint

        mely tantárgyak okoznak nehézséget a középfokú intézményben? Milyen segítséget kapnak?

        beszélgetés: volt tanítványaink milyen emlékeket őriznek a tószegi iskoláról? Milyen a mostani diákélet?

    a bejárás megszokása

 

A Találka sikeréről örömmel számolhatunk be. Volt tanítványaink szívesen fogadták meghívásunkat.

 

Meglepő komolysággal meséltek a szeptemberi kezdeti nehézségekről, az új osztálytársak összeszokásáról, a tantárgyak nehézségeiről, az otthoni tanulási idő megnövekedéséről, a középiskolai tanárok elfogadásáról, kedves diákcsínyeikről, amelyek azt mutatták, hogy igazi gyerekek maradtak továbbra is. Jól eső érzéssel hallgattuk a TALÁLKA pedagógus résztvevőiként az összegző véleményüket: elegendő, és jó alapokat kaptak a tószegi Általános Iskolában. Szeretettel gondolnak vissza arra a 8 évre, amely alatt mintha nem is történt volna soha semmi rossz…  

Kedves Középiskolások! Köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk, és jó tanácsaitokkal hozzájárultatok a jelenlegi nyolcadikosok felelősségteljesebb felkészüléséhez a következő új tanévre, egy új középfokú intézményben. Jó volt látni Benneteket!

Kérünk minden nyolcadikost, szívleljétek meg a TALÁLKÁN elhangzottakat, hogy majd a következő tanévben Ti is elmondhassátok a mostani hetedikeseknek: igen, megéri, hogy tanulni kell…Drukkolunk értetek, hogy mindannyian sikeres felvételt nyerjetek választott középiskolátokba!

További jó tanulást, szép diáknapokat kívánunk Mindannyiótoknak!

 

Tószeg, 2011. 03.08.

 

 

                                                                Pedagógus Pályaválasztási team 

 

Egészségnevelési hónap!

Iskolánk ismét megrendezi az immár hagyománynak számító Egészségnevelési hónap programsorozatát. Az egészséges életmóddal kapcsolatban az alábbi színes, változatos rendezvényeken vehetnek részt az érdeklődő kisdiákok: 

Alsó tagozatosok számára:
2010. november 11-én - Kötélhúzó verseny
2010. november 18-án - Kötélmászó verseny
2010. november 18-án - 17.00-kor Előadás szülőknek:
                          Tóth Krisztina, a Humán Szolgáltató Központ, mentálhigiéniás szakembere
                          Előadása témája : "Kiskamaszkor"
2010. november 19-én  - 17.00-kor Családi sportvetélkedő
2010. november 23-án  - Kézműves foglalkozás
2010. november 24-én – Előadás gyerekeknek:
                          Fehér Ferencné, védőnő
                          Előadás témája: Tisztálkodás, testápolás
2010. november 25-én - Szellemi vetélkedő
2010. november 26-án - Zárónap

Folyamatos futó programok a hónap során: Reggeli torna, zsöldség-, gyümölcsnap (hetente egyszer), filmvetítések (a környezetvédelemről),

                                                                  tisztasági őrjárat, plakátkészítés

Felső tagozotok számára:
2010. november 11-én – Dr. Urbán Mária, gyermekorvos
                           Előadása témája: Energiaitalok és piercing az ifjúság körében
2010. november 16-án – 17.00-kor Előadás szülőknek: 
                           Tóth Krisztina, a Humán Szolgáltató Központ, mentálhigiéniás szakembere
                           Előadása témája: Hogyan és miért változik a gyermekem a serdülőkorban, miben segíthetek?
                                                      illetve: Továbbtanulás a városban.
2010. november 18-19-én – Fehér Ferencné, védőnő
                           Előadása témája: Mit tehetek Én a betegségek megelőzéséért?
2010. november 23-án – Mártonné Molnár Judit, városi rendőrkapitányság, ifjúsági osztály
                           Előadása témája: Iskolai agresszió és annak jogi háttere.
2010. november 26-án – Kohári István, Remondis képviselője
                           Előadása témája: A szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás
Folyamatosan futó programok a hónap során: sportvetélkedők, főzőcske (saláta-bár), szellemi vetélkedők, rajzverseny

A programok szervezői: Jándi Lajosné, a természettudományi munkaközösség vezetője és Galambosné Kormos Ildikó, a Bóbita Gyermekszervezet vezetője

Megemlékezés október 23-án

Tisztelt Olvasó!

A közeli napokban nemzeti ünnep szólít bennünket az emlékezés asztalához. 2010.október 23-án 9 órakor a művelődési házban községi megemlékezést tartunk az 1956-os forradalom 54.évfordulója alkalmából. Az ünnepségen iskolánk tanulói ünnepi műsorral emlékeznek, majd ezt követően ünnepi beszédet mond Jánosiné dr Bene Ildikó országgyűlésu képviselő. Mindezek után az 56-os emlékműnél elhelyezzük koszorúinkat, az emlékezés virágait.

"Évek suhannak,

Századok szállnak...

tovatűnt tegnap

üzen a mának."

 

"TŰZ VAN BABÁM!" Dahlewitzi ifjúsági tűzoltó csapat az iskolában

Október 12-15. között egy 10 fős ifjúsági tűzoltó csapat tartózkodott iskolánkban, testvérvárosunkból, a németországi Dahlewitzből. A 3 felnőtt kísérő és a 7 fiatal tűzoltási bemutatón és prezentációkon, virtuális játékon keresztül mutatták be tevékenységüket. A csoportot a tiszavárkonyi Alkotóházban szállásoltuk el. Az itt tartózkodásuk alatt sikerült a szolnoki Tűzoltóságra is ellátogatniuk, ahol Tóth Tibor mk. tű. alezredes és munkatársai mutatták be a katasztrófavédelmet és a tűzoltóságot, Szolnok városát, tűzoltó autóval, továbbá megismerhették a járműveiket, felszereléseiket és közben megmutatták a  "Szolnoki panorámát"  a magasból mentő jármű kosarából. A csoport tagjai köszönték a szívélyes fogadtatást, az érdeklődést, és húsvétra 10 fős csoportot hívtak meg az iskolából egy sátortáborozásra, Németországba. Szeretném megköszönni mindazok munkáját, felajánlását, akik a csoport ellátásához segítséget nyújtottak, kalauzolták, kísérték őket a 3 nap során.

Varga Józsefné

igazgató néni

Segítsünk a bajban! "Cipősdoboz - gyűjtőakció "akció az iskolában

"Tisztelt Szülők! Kedves Gyermekek!

A Veszprém megyei Kolontárt ért súlyos tragédia mindenkit megdöbbentett. Segíteni szeretnénk a bajbajutottakon, elsősorban a gyermekeken.

Gyűjtést kezdeményezünk, amelynek"Cipősdoboz-gyűjtőakció" nevet adtuk.Ez azt jelenti, hogy aki szeretne és tud segíteni, az néhány apróbb dolgot, aminek a gyerekek örülnek(kisebb játék, színező, ceruzák...) egy cipősdobozban hozza el az iskolába és mi eljuttatjuk a kolontári gyerekeknek.

Az adományokat csütrötökig várjuk, mert a hét végén az egyik tanító néni személyesen viszi és adja át.

Minden segítségnek örülnek azok a gyerekek, akiknek mindene odaveszett.

Számítunk mindenki együttérzésére és a lehetőségei szerinti segítségére!

Tisztelettel és köszönettel: Tanító nénik"

Erre, a hét elején kiadott felhívásra, az általános iskola diákjai, minden reggel cipősdobozokkal felpakolva érkeztek meg az iskolába. A tanító nénik kezdeményezésére adományokat hoztak a bajba jutott, vörös iszappal elárasztott település Kolontár diákjai számára. A behozott játékokat, tartós élelmiszereket, taneszközöket a hét végén Strack tanító bácsi és Strack Éva néni viszik el,és adják át, a dobozok mellé együttérzésünket is, a kolontári gyerekeknek. Régi ismerősök Ők a vezsenyi gyermeknek, hiszen szoros kapcsolat alakult ki a 2 település iskolája között a korábbi években. Megköszönöm minden együttérző és segítő családnak, mind Tószegen, mind Vezsenyben, hogy felhívásuknra ennyien azonnal reagáltak és a kezdeményezés mellé álltak.

Tették ezt többen is a településünkön, hiszen mások is felhívással fordultak a lakossághoz, hogy "SEGÍTSÜNK A BAJBAN!" Tették ezt dr Urbán Mária doktor néni és a védőnénik is, és kérték fel Tóth Gábor vállalkozót, hogy jutassa el az összegyűjtött adományokat a bajba került településekre. Ezeket az adományokat október 21-ig lehet a védőnéniknél leadni. Köszönjük nekik is!

Varga Józsefné

igazgató néni

Szülői értekezlet

A szülői értekezletek időpontjai:

1.a - 2010. szeptember 13. , 16.00-kor

1.b - 2010. szeptember 13. , 16.00-kor

2.a - 2010. szeptember 13. , 17.30-kor

2.b - 2010. szeptember 13. , 17.30-kor

3.a - 2010. szeptember 13. , 17.30-kor

3.b - 2010. szeptember 14. , 17.00-kor

4.a - 2010. szeptember 13. , 17.00-kor

4.b - 2010. szeptember 14. , 17.00-kor

5.a - 2010. szeptember 14. , 17.00-kor

5.b - 2010. szeptember 14. , 17.00-kor

6.a - 2010. szeptember 13. , 16.30-kor

6.b - 2010. szeptember 13. , 16.30-kor

7.a - 2010. szeptember 14. , 17.00-kor

7.b - 2010. szeptember 14. , 17.30-kor

8.a - 2010. szeptember 14. , 17.30-kor

8.b - 2010. szeptember 14. , 17.30-kor

Minden kedves szülőt várunk szeretettel!

Közlemények

Tisztelt Szülők!

A tankönyveket 2010. augusztus 30-31-én 9-17 óráig vehetik át az iskola tornatermében.

Első tanítási nap 2010. szeptember 1. A tanévnyitó ünnepély szeptember 1-jén 8 órakor kezdődik. Gyülekező 7.45-kor az iskola udvarán. Az első napon 4 órát tartunk, délutánra napközis ellátást biztosítunk.

A kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetésének eredményei

Mi is a Kompetencia:  

arra való képesség, hogy az élet különböző szituációiban alkalmazni tudjuk tudásunkat, tapasztalatainkat, személyes adottságainkat.

 

A kompetencia alapú óvodai program csomag a magyar óvodapedagógiai értékekre épített, a ma gyermekének szól, és a jövő nemzedékét fejleszti.

Óvodánk pályázati úton megnyerte a kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetéséhez szükséges anyagi forrást, közel 7 millió forintot.

A programcsomag bevezetését óvodánk egy csoportjában, a Katica csoportban (középső csoport) 28 gyermek, és 2 óvodapedagógus részvételével vállaltuk, és kezdtük el 2009 szeptemberében.

 

Úgy éreztük, hogy ebben az innovációs folyamatban részt kell vegyünk, amely

    az óvoda-iskola átmenet problémakörét,

    az inkluzív – befogadó pedagógiáját,

    a játék – érzelmi – erkölcsi nevelés téma-tarületét, annak át-, és újra fogalmazását tűzte ki céljául.

 

E folyamatban részt vállalni kihívás, próbatétel, és cseppet sem könnyű feladat volt.

 

A program megteremti annak a lehetőségét, hogy a gyermekek a játékon, a művészeteken, az alkotómunkán, a saját tevékenységükön keresztül szerezzék meg a tapasztalataikat. Ezért a játékba integrál, önkéntes és cselekvéses tanulás az óvodai tanulás alapja.

A programcsomag elsődleges célja a képességfejlesztés. Az óvodai program-tervet a hagyományostól eltérően négy nagy téma köré szervezi a tevékenységeket: levegő, tűz, víz és föld. Legyen mindig levegő, hogy lélegezhess, tűz, hogy melegedhess, víz, hogy ihass, és föld, hogy élhessünk.

A program sok új vizuális technika, eszköz megismertetésére, alkalmazására ad lehetőséget.

 

Úgy gondolom, hogy a kapcsolattartásban is, mert itt valóban együttnevelés történik, melyet megalapozott a nyílt, őszinte, szülő-óvónő kapcsolat, együttműködés. Tettre készebb, egymásra építettebb és ez által örömtelibbek a családdal való találkozások, megbeszélések, rendezvények, óvodai programok. Mindenben támogatóink, együtt örülnek a gyermekük fejlődésében bekövetkezett változásoknak. Segítik az óvodai ünnepek, programok tartalmasabbá tételét, sikeres megvalósításukhoz adják önerejüket, támogatásukat.

A szülők bíznak az óvodapedagógusaink szakértelmében, elfogadják tanácsaikat, javaslataikat.

Néhány szülői vélemény:

„Önállóbb, komolyabb lett a gyermekem.”

„Bővültek ismeretei az ünnepekkel, természettel, étkezéssel, egészséges életmóddal kapcsolatban.”

„Örömmel és izgatottan várja a következő napi feladatokat az óvodában.”

„Érthetőbben beszél, szókincse gazdagodott, beszédhibája csökkent.”

„Több mindenről számol be, többet beszélget, mesél.”

„Segítőkészebb, érdeklődőbb, szívesebben, vidámabban jár oviba.”

 „Jobban szeret kézügyi játékokkal játszani, pl. sakk, társasjáték, kártya játék, színezés, ollóval való munka.”

„Jó ez a módszer, mert a gyermekek játékos formában és könnyen tanulnak anélkül, hogy ezt megterhelőnek és kötelezőnek éreznék.”

 

 

Játékon át, játszva tanulni, játék által, de jó! A gyermekek szempontjából ezt jelenti a programcsomag.

A témakörök színes gazdag kavalkádja, változatos programlehetőséget kínál, ahol valóban tevékennyé válik a megismerő, cselekvő funkció. Egyénre, személyre szabott, személyközpontú pedagógiai ráhatások érik. 

És hogy milyen nyomot hagy bennük egy-egy téma, hadd idézzem őket:

„De jó volt ezt játszani!”

„Hű de izgalmas volt ez játék!”

„Csináljunk máskor is ilyet!”

 

A pedagógusok összegző véleménye:

„Az új program szellemisége magával ragadó.”

Lehetőség az önmegvalósításra, lehetőség a megújulásra.

„Még összetettebbé, még összehangoltabbá váltak a munkakapcsolatokban, az együttdolgozni tudásban, és akarásban.”

„A program komplex, lehetőséget ad a módszerek, témák variálhatóságára, a színes sokoldalú hatékony fejlesztésre.”

„A gyermekeket egyénre, személyre szabottabban lehet fejleszteni, differenciálni.”

„Játékon át, játékok által játszani, kiváló szakmai segédanyagokkal.”

 

A gyermekeket modern életre neveljük, arra, hogy legyenek nyitottak a világra, legyenek befogadóak, és elfogadóak. Ebben az egészséges, „optimális motivációs” légkörben a gyermekek nagyon jól fejlődnek, egyre nyitottabbá, fogékonyabbá, befogadóbbá, érdeklődőbbekké válnak, - és úgy, hogy ebben a közegben, létben, a gyermek, a szülő, és a pedagógus egyaránt kiválóan érzi magát! Kell ennél több?

 

Reméljük, hogy a Katica csoport – s követői – beváltja a hozzá fűzött reményeket. Az azonban már most biztos, hogy a mostani életkorukig elérendő célokat teljesítették: boldog gyermekek, akik nyitottak a világra, és nagy képzelőerővel, önfeledten tudnak játszani.

 

És, hogy holnap mi lesz? Hogyan tovább?

 

Az rajtunk múlik! Én hiszem azt, hogy az óvodában bontakozó műhelymunka, szakmai innováció, a fejlesztésben való részvétel minőségi változást hoz óvodánk életében.

 

 

Örömteli óvodai napokat kívánva:

                                                                                              Pintér Sándorné

                                                                                          tagintézmény-vezető

 

Gyermekhét az óvodában

 

 

A témahét programjai

Készítették:

Bojtos Zsuzsanna

Gondáné Csutár Mária

 
 

Megvalósító csoport: Katica csoport

Időpont:          2010. május 25-28.

Partnereink: Gyermekek, szülők, óvodapedagógusok.

Cél:

Óvoda és a család együtt működésének erősítése.

Hagyományápolás.

Feladat:

Közös élményszerzés biztosításával a gyermekek szociális képességeinek fejlesztése, erősítése, a szülői ház és az óvoda kapcsolatának szorosabbá tétele.

Változatos tevékenységekkel az óvodai élet színesebbé tétele.

Az összetartozás erősítése (gyermek-gyermek, gyermek-óvónő, gyermek-szülő, szülő-óvónő).

20010. május 25.

„Ovi-gála”.

Betekintés a csoportok életébe: óvodánk csoportjainak műsora.

2010. május 26.

Nyílt nap, szabadidős program, játszóház.

A csoportok szabad délelőtti programja.

Nyílt nap (közös program a szülőkkel, együttjátszás, séta, fagyizás).

Délután: játszóház, közös program a szülők szervezésével, szülőkkel együtt.

2010. május 27.

Légvár.

Táncház.

Délelőtt: légvár – hagyomány ápolás.

Délután: táncház – hagyomány-ápolás, közös program a szülőkkel, a szülők bevonásával.

2010. május 28.

Szabad program.

Koncert.

Délelőtt: mozgásos játékok, szabad tevékenység a szabadban.

Délután: Pap Rita koncert – gyermek műsor (a gyermekhét zárása a koncerttel, közös énekléssel, közös tánccal).

 

A gyermek hét értékelése

A gyermekhét alkalmából minden napra programokat terveztünk a gyermekeknek, felnőtteknek.

Megpróbáltuk úgy összeállítani a programokat, hogy minden gyermek igényét kielégítse. Nagyon jó hangulatban zajlott a hét, a változatos programok erősítették kis közösségünket, szorosabbá vált a szülőkkel való kapcsolatunk is.

 

 

Tavaszi zsongás

Három hetet meghaladó projekt  

 

Készítették:

                      Bojtos Zsuzsanna

                      Gondáné Csutár Mária

 

Megvalósító csoport: Katica csoport

Időpont:                      2010. április 8-30.

 

 

 

A projekt témakörei:

       Az élet körforgása, előkészítés: 2010. április 8-9.

       Földi finomságok feldolgozás: 2010. április 12-16.

       Tavaszi virágok feldolgozás: 2010. április 19-23.

       Az élet körforgása feldolgozás: 2010. április 26-30.

 

Partnereink: Gyermekek, szülők, óvodapedagógusok.

                                                                           

 

NEVELÉSI CÉLJAINK ÉS FELADATAINK

 

Célok:

       a környezettudatos életvitel megalapozása,

       a tudásvágy felébresztése a gyerekekben, a jól végzett munka örömének, az alkotás izgalmának megismertetése,

       értelmi képességek fejlesztése: megfigyelésekkel, következtetésekkel, érdeklődés felkeltésével,

       verbális képességek fejlesztése: nyelvi kifejezőkészségének alakításával, a gondolatok önálló megfogalmazásával,

       testi képességek fejlesztése: finommozgással, nagy mozgásokkal,

       környezetével, saját magával szemben igényes, pozitív énképű gyermeki személyiség kialakítása,

       a gyermekek életre nevelése.

Feladatok:

       az embert, a természeti és társadalmi környezetet tisztelő- érzelmi, esztétikai és erkölcsi szokásrendszer megalapozása,

       a játékon keresztül a kereső, kutató, felfedező, élményszerző tevékenységek biztosítása,

       nyílt, barátságos, önálló személyiség tudatos formálása, önmaga értékeinek és gyengeségeinek megismertetése és elfogadtatása,

       meleg, barátságos légkör teremtése.

 

 

Az élet körforgása, előkészítés

 

Mozgásos játék:

 

A tevékenység célja:

       az egészséges életmódra nevelés,

       az örömmel történő együttes mozgás iránti igény felkeltése,

       a gyermekek mozgásigényének kielégítése.

A tevékenység feladata:

       testséma fejlesztés: a testrészek mozgatásával, kézi szer használatával,

       térpercepció fejlesztése: váltóverseny során a tér bemozgásával,

       szem-kéz koordináció fejlesztése: célba dobással,

       szem-láb koordináció fejlesztés: a labda rúgásával,

       verbális fejlesztés: között, jobbra, balra, körül, előre, kerülés,

       az erőnlét, a kitartás fejlesztése,

       a közösségi érzés alakítása.

 

Eszközök:

       padok, karikák, labdák, szőnyegek, zsámolyok, babzsákok, kötél.

 

Vázlat:

       járás gyakorlatok,

       szökdelések,

       futás,  

       gimnasztika, 

       váltóverseny, 

       játék: szabadulás a labdától, kötélhúzás, „mókuskák ki a házból”,

       levezetés.

 

Komplexitás a környezeti nevelésben:

 

Tevékenységek:

       Magvak ültetése (bab, borsó).

       Bab csíráztatás.

       Bab válogatás (tarka, fehér), számolgatás.

       Főzőcskézés babbal.

       Mozaikkép készítés magvakból.

       Célba dobás babbal.

 

 

 

FÖLDI FINOMSÁGOK

 

A tevékenységek célja:

       az egészséges életmódra nevelés,

       a helyes táplálkozási szokások alakítása,

       a kulturált étkezési szokások gyakorlása.

 

A tevékenységek feladata:

       zöldségfélék felismerése, megnevezése tapintás, látás és ízlelés alapján illetve jellemző tulajdonságaik alapján (találós kérdések),

       a fantázia, a kreativitás, a finom motorika fejlesztése a mozaikkép készítés és a zöldségbábok barkácsolása, krumpli nyomdázás valamint a tablókép készítés során,

       szem – kéz koordináció fejlesztése a krumpli-gurítással és célba dobással,

       az étkezés körülményeinek, esztétikumának, kellemes hangulatának biztosítása,

       a közösségi érzés, összetartozás erősítése a közös énekléssel, dramatizálással, beszélgetésekkel.

Szervezeti keret: mikro csoportos

Munkaforma: mikro csoportos, egyéni

  

 

 

 

 

JÁTÉK

-          Tapintásos játék

-          ízlelős játék

-          Zöldségboltos játék

-          Memória játék

-          Találós kérdések

-          bábozás

-          játszóház

 

FÖLDI FINOMSÁGOK

 

 

MESE-VERS

-         A Répa mese dramatizálása

-         Az égig érő borsófa meg a túróházikó (mese)

 

 

 

 

GONDOZÁS

-         baleset megelőzés (kés)

-         egészséges táplálkozás

-         időjárásnak megfelelő öltözködés

 

MOZGÁS

-         krumpli gurítás bottal

-         célba dobás krumplival

-         váltóverseny

 

 

KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE

-         séták

-         tavaszi zöldségfélék fogalmának mélyítése

-         a szenzitív érzékelés fejlesztése (látás, ízlelés, szaglás, tapintás)

-         az egészséges táplálkozás 

 

MATEMATIKA

-         halmazok képzése

-         számlálás

-         színek felismerése, azonosítása

-         alak, méretazonosság, különbözőség megfigyelése

-         összemérés

-         több, kevesebb, ugyanannyi

 

 

 

MEGVALÓSULT TEVÉKENYSÉGEK

-         séta a boltba, zöldség félék vásárlása

-         eszközök készítése a játékokhoz (kártyák)

-         zöldségek kóstolgatása

-         élmények megjelenítése változatos technikákkal

-         gyűjtőmunka

 

 

MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK

-         terem átrendezése

-         zöldségek tisztítása, darabolása, tányérokra rendezése

-         tevékenységek utáni takarítás

-         képek, zöldségek gyűjtése

 

 

ÁBRÁZOLÁS

-         mozaik kép készítés

-         színezés

-         tabló készítés (nyírás, ragasztás)

-         zöldségbábok (barkácsolás)

 

ÉRTÉKELÉS-ÖNÉRTÉKELÉS

-         külső értékelés: kiállítás a gyermek munkákból

-         Ki mit csinált? Hogyan? Kivel?

-         Mi tetszett? Miért?

 

ÉNEK, ZENE ÉNEKES-JÁTÉK

-         Csicseri borsó…

-         Zöld paradicsom…

-         Kecske ment a kis kertbe…

-         Borsót főztem…

 

 

 

TAVASZI VIRÁGOK

 

A tevékenység célja:

       a gyermekek szépérzékének, ízlésének formálása,

       a közös munka örömének megtapasztalása,

       az óvoda udvarának szépítése.  

 

A tevékenységek feladata:

       a tavaszi kerti teendők megismerése,

       a munkák megszervezése,

       a szerszámok helyes használatára nevelés,

       saját maguk és társaik testi épségének megóvására nevelés,

       a közösségi összetartozás erősítése a közös munkával, és a közös tevékenységekkel.

 

Szervezeti keret: mikro csoportos

Munkaforma: mikro csoportos, egyéni

 

 

 

 

 

JÁTÉK

-         memória játék

-         virág dominó

-         puzzle

-         virág boltos játék

-         társas játék

 

TAVASZI VIRÁGOK

 

MESE-VERS

-         Tankó S. K. : Egy kis kertet…(vers)

-         A három pillangó (mese)

-         Katajev: Hétszínvirág

 

 

 

GONDOZÁS

-         baleset megelőzés (kapa,gereblye)

-         tisztálkodás a tevékenységek után

-         időjárásnak megfelelő öltözködés

MOZGÁS

-         séták a faluban és a gátoldalon

-         mindennapi testnevelés

 

 

KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE

-         közvetlen tapasztalat szerzés a virágok fejlődéséről,elpusztulásáról,az élet feltételekről

-         gyönyörködés a virágokban

 

MATEMATIKA

-         halmazok képzése

-         számlálás

-         színek felismerése, azonosítása

-         alak, méretazonosság, különbözőség megfigyelése

-         összemérés

-         több, kevesebb, ugyanannyi

 

MEGVALÓSULT TEVÉKENYSÉGEK

-         séta a virágüzletbe, vásárlás(egynyári virágok)

-         eszközök készítése a játékokhoz (dominó, memória, puzzle, társas játék)

-         ültetés

-         vadvirágok gyűjtése a gátoldalon

-         vadvirágok préselése

-         élmények megjelenítése változatos technikákkal

-         gyűjtőmunka

 

 

MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK

-         virágos kert előkészítése az ültetésre (ásás, kapálás, gereblyézés)

-         ültetés, öntözés

-         a tevékenységek utáni rendrakás, a szerszámok elpakolása

-         gyűjtőmunka (tavaszi virágokat ábrázoló képek

 

 

ÁBRÁZOLÁS

-         festés

-         dugónyomat

-         nyírás, ragasztás

-         hajtogatás

 

ÉRTÉKELÉS-ÖNÉRTÉKELÉS

-         külső értékelés: kiállítás a gyermek munkákból

-         Ki mit csinált? Hogyan? Kivel?

-         Mi tetszett? Miért?

 

ÉNEK, ZENE ÉNEKES-JÁTÉK

-         Bársony ibolyácska…

-         Hej tulipán…

-         Koszorú, koszorú…

-         Fehér liliomszál…

-         Tavaszi szél…

-     Somvirággal…

 

 

AZ ÉLET KÖRFORGÁSA

 

A tevékenység célja:

       közvetlen tapasztalatszerzés a növényi életről, az élet eltételekről, a növényi részekről.

 

A tevékenységek feladata:

       az érdeklődés felkeltése cselekvésen keresztül, és folyamatos megfigyelésekkel, a növények gondozásával,

       magok elszórása, földdel takarása, palántázás,

       a palánta nevelő poharak megfigyelése, azok összehasonlítása, a fejlődő növények figyelemmel kísérése, következtetések levonása, viszonyítások,

       a közösségi összetartozás erősítése a közös énekléssel és a közös munkával.

Szervezeti keret: mikro csoportos.

Munkaforma: mikro csoportos, egyéni.

 

 

 

 

JÁTÉK

-         főzőcskézés bab- szemekkel

-         tarka és fehér babok szétválogatása

-         formák kirakása magvakból

-         puzzle

-         mozgásos játékok (váltóverseny, kötélhúzás )

AZ ÉLET KÖRFORGÁSA

 

MESE-VERS

-         Babszem Jankó

-         Borsószem herceg-kisasszony

-         Zelk Zoltán: A kis kertész

-         Égig érő paszuly

 

 

GONDOZÁS

-         Baleset megelőzés(ásó, kapa, gereblye)

-         Tisztálkodás a tevékenységek után

-         időjárásnak megfelelő öltözködés

 

MOZGÁS

-         célba dobás babszemekkel

-         ügyességi játékok babzsákkal

-         lúdtalp torna

 

KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE

-         séták

-         közvetlen tapasztalat szerzés a növényi élet keletkezéséről, a növekedésről, az elpusztulásról, az élet feltételekről, a növényi részekről

 

MATEMATIKA

-         halmazok képzése

-         számlálás

-         színek felismerése, azonosítása

-         alak, méretazonosság, különbözőség megfigyelése

-         összemérés

-         több, kevesebb, ugyanannyi

 

 

MEGVALÓSULT TEVÉKENYSÉGEK

-         séta a mezőgazdasági boltba (virágföld, vetnivaló bab, borsó beszerzése)

-         bab, borsó ültetése palánta-nevelő

-         csíráztatás

-         kiskert előkészítése a palántáknak

-         palántázás, öntözés

-         séta egy palánta-nevelő fólia sátorba

-         gyűjtőmunka (tejfölös poharak)

 

 

MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK

-         a palánta-nevelő poharak földel való megtöltése , a magok elvetése

-         zöldséges kert előkészítése: ásás, kapálás, gereblyézés

-         palántázás

-         öntözés

-         barkácsolás

-         ültetés, palántázás utáni rendrakás, szerszámok elpakolása

 

ÁBRÁZOLÁS

-         mozaik- kép készítés

magvakból

-         barkácsolás: jelző

             karó

 

ÉRTÉKELÉS-ÖNÉRTÉKELÉS

-         külső értékelés: kiállítás a gyermek munkákból

-         Ki mit csinált? Hogyan? Kivel?

-         Mi tetszett? Miért?

ÉNEK, ZENE ÉNEKES-JÁTÉK

-         Én kis kertet…

-         Madarak voltunk…(mondóka)

-         Ess eső ess (ondóka)

 

 

„ A tavaszi zsongás” projekt értékelése.

 

Ez a projekt jó lehetőség volt számunkra a környezettudatos életvitel megalapozására.

A gyerekek érdekes játékok, tevékenységek során kaptak új ismereteket a zöldségfélékről és a tavaszi virágokról. Tapasztalatokat szereztek a növényi élet keletkezéséről, a növekedésről, az életfeltételekről és az elpusztulásról.

A játékokban és a tevékenységekben résztvevő gyermekeknél láttuk a kereső, kutató, felfedezni vágyó gyermeki személyiséget.

2010. április 8-14-ig nyílt héten fogadtuk az érdeklődő vendégeket, köztük a szülőket, tanítókat, óvodapedagógusokat, védőnőket, logopédust, mentort, folyamat szaktanácsadót.

A szülők tevékenyen vettek részt minden napjainkban. Munkánkat segítették a sok gyűjtő munkával.

A jó hangulatban zajló változatos tevékenységek erősítették kis közösségünk összetartó erejét.

 

Indián projekt

INDIÁN – PROJEKT

„ Amiről az indiánok mesélnek…”

 

Célcsoport: 4. évfolyam

Időtartam:   8 hét

Produktum: 1.hét Tablókészítés a törzsekről

                     2. hét Indián tipi

                     3. hét Indián fejdísz, indián nyaklánc

                     4. hét Indián nyíl, íj

                     5. hét Álomfogó és mandala

                     6. hét Totemoszlop

                     7. hét Indián ételek

                     8. hét Kiállítás

Partnerek: pedagógusok

                   szülők, családtagok

                   vendég előadók

 

Cél: Egy képzeletbeli időutazás.

        Az ismeretek szerzésén túl beleélhetik magukat az indiánok életébe.

        Az önálló ismeretszerzési készség fejlesztése.

        A könyvtár és az internet önálló és „hasznos” használatának erősítése.
               Szótárak használata.

        A jegyzetelés és a lényegkiemelés erősítése.

        A szóbeli és az írásbeli szövegalkotás fejlesztése.

        A tanult nyelvtani és helyesírási szabályok alkalmazása.

        Indián mesék megismerése. Szövegértő olvasás fejlesztése.

        A produktumok készítése során a kreativitás, az esztétikai érzés, a mérés,
              tervezés, a kézügyesség és az eszközhasználat fejlesztése
.

Értékek: Egy népcsoport életének, kultúrájának a megismerése.

 

Érintett NAT területek:

magyar nyelv és irodalom

ember és társadalom

ember a természetben

művészetek

informatika

életvitel és gyakorlati ismeretek

testnevelés

 

Érintett kulcskompetenciák

személyes kompetencia :életvezetési attitűdök

kognitív kompetencia: kommunikációs képességek, problémamegoldó

képesség, lényegkiemelő képesség, kritikai gondolkodás, komplex

információk kezelésével kapcsolatos képességek, eszközhasználat,

mértékek alkalmazása, tervezés,

szociális kompetencia: együttműködési motívumok, szokások,

készségek, etikai érzék, esztétikai érzék, szervező képesség,

társadalmi érzékenység, önértékelés

 

Kommunikációs terv

 

Belső: + faliújság: - fotó

                             - cikk

                       + tabló

Külső: + köszönőlevelek

 

Dokumentálás:

٭ fénykép

٭ videó

 

Értékelés

٭ produktum értékelése

٭ kooperatív csoportmunka értékelése

٭ irányított beszélgetés

           

Pénzügyi keretek

٭ személyi kiadás: ------

٭ dologi kiadás: produktumonként változó

 

 

Időtartam: 1. hét

Produktum: tabló az indián törzsekről

                      csatakiáltás alkotása

Partnerek: pedagógusok, szülők, családtagok

 

Cél: Az indiánok eredetének, származásának kutatása.

        Ismerkedés az indiánok törvényeivel, tanácsaival.

        Az önálló ismeretszerzési készség fejlesztése.

       A könyvtár és az internet önálló és „hasznos” használatának erősítése.

       Szótárak használata.

       A jegyzetelés és a lényegkiemelés erősítése.

       A szóbeli és az írásbeli szövegalkotás fejlesztése.

       A tanult nyelvtani és helyesírási szabályok alkalmazása.

       Indián mesék megismerése. Szövegértő olvasás fejlesztése.

 

Feladat és időterv

 

 

Hét/nap

Feladatok

H

K

Sz

Cs

P

H

K

Sz

Cs

P

Beszélgetőkör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyűjtőmunka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablókészítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Időtartam: 2. hét

Produktum: Indián tipi

Partnerek: pedagógusok, szülők, családtagok

Cél: Az indiánok életének a megismerése.

        („Hogyan éltek régen és napjainkban az indiánok?”)

        Az önálló ismeretszerzési készség fejlesztése.

        A könyvtár és az internet önálló és „hasznos” használatának erősítése.

        Szótárak használata.

        A jegyzetelés és a lényegkiemelés erősítése.

       A szóbeli és az írásbeli szövegalkotás fejlesztése.

       A tanult nyelvtani és helyesírási szabályok alkalmazása.

       Indián mesék megismerése. Szövegértő olvasás fejlesztése.

      Az indián tipi készítése során a kreativitás, az esztétikai érzés, a mérés,
            tervezés, a kézügyesség és az eszközhasználat fejlesztése.

 

Feladat és időterv

 

 

Hét/nap

Feladatok

H

K

Sz

Cs

P

H

K

Sz

Cs

P

Beszélgetőkör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyűjtőmunka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablókészítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vásárlás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indián tipi készítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Időtartam: 3. hét

Produktum: Indián fejdísz, indián nyaklánc

Partnerek: pedagógusok, szülők, családtagok

Cél: Az indiánok ruházatának, törzsi ékszereinek a megismerése.

Az önálló ismeretszerzési készség fejlesztése.

A könyvtár és az internet önálló és „hasznos” használatának erősítése.
Szótárak használata.

A jegyzetelés és a lényegkiemelés erősítése.

A szóbeli és az írásbeli szövegalkotás fejlesztése.

A tanult nyelvtani és helyesírási szabályok alkalmazása.

Indián mesék megismerése. Szövegértő olvasás fejlesztése.

A fejdísz és a nyaklánc készítése során a kreativitás, az esztétikai érzék,
a mérés, tervezés, a kézügyesség és az eszközhasználat fejlesztése.

 

Feladat és időterv

 

 

Hét/nap

Feladatok

H

K

Sz

Cs

P

H

K

Sz

Cs

P

Beszélgetőkör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyűjtőmunka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablókészítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vásárlás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indián fejdísz és nyaklánc készítése, kiállítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Időtartam: 4. hét

Produktum: Indián nyíl, íj

Partnerek: pedagógusok, szülők, családtagok

Cél: Az indiánok fegyvereinek, harci stílusának és a vadászatok

szükségességének a megismerése.

Az önálló ismeretszerzési készség fejlesztése.

A könyvtár és az internet önálló és „hasznos” használatának erősítése.

Szótárak használata.

A jegyzetelés és a lényegkiemelés erősítése.

A szóbeli és az írásbeli szövegalkotás fejlesztése.

A tanult nyelvtani és helyesírási szabályok alkalmazása.

Indián mesék megismerése. Szövegértő olvasás fejlesztése.

A nyíl és az íj készítése során a kreativitás, az esztétikai érzés, a

mérés, tervezés, a kézügyesség és az eszközhasználat fejlesztése.

 

Feladat és időterv

 

 

Hét/nap

Feladatok

H

K

Sz

Cs

P

H

K

Sz

Cs

P

Beszélgetőkör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyűjtőmunka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablókészítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indián nyíl, íj készítése, kipróbálása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Időtartam: 5. hét

Produktum: Álomfogó és mandala

Partnerek: pedagógusok, szülők, családtagok

Cél: Az indián hagyományok és rítusok megismerése.

Az önálló ismeretszerzési készség fejlesztése.

A könyvtár és az internet önálló és „hasznos” használatának

erősítése. Szótárak használata.

A jegyzetelés és a lényegkiemelés erősítése.

A szóbeli és az írásbeli szövegalkotás fejlesztése.

A tanult nyelvtani és helyesírási szabályok alkalmazása.

Indián mesék megismerése. Szövegértő olvasás fejlesztése.

Az álomfogó és a mandala készítése során a kreativitás, az esztétikai érzék,

a mérés, tervezés, a kézügyesség és az eszközhasználat fejlesztése.

 

 

Feladat és időterv

 

 

Hét/nap

Feladatok

H

K

Sz

Cs

P

H

K

Sz

Cs

P

Beszélgetőkör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyűjtőmunka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vásárlás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álomfogó és mandala készítése, kiállítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Időtartam: 6. hét

Produktum: Totemoszlop

Partnerek: pedagógusok, szülők, családtagok

Cél: Az indián hagyományok és rítusok megismerése.

Az önálló ismeretszerzési készség fejlesztése.

A könyvtár és az internet önálló és „hasznos” használatának erősítése.

Szótárak használata.

A jegyzetelés és a lényegkiemelés erősítése.

A szóbeli és az írásbeli szövegalkotás fejlesztése.

A tanult nyelvtani és helyesírási szabályok alkalmazása.

Indián mesék megismerése. Szövegértő olvasás fejlesztése.

A totemoszlop készítése során a kreativitás, az esztétikai érzék, a mérés,

tervezés, a kézügyesség és az eszközhasználat fejlesztése.

 

 

Feladat és időterv

 

 

Hét/nap

Feladatok

H

K

Sz

Cs

P

H

K

Sz

Cs

P

Beszélgetőkör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyűjtőmunka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablókészítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totemoszlop készítése, kiállítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Időtartam: 7. hét

Produktum: Indián ételek

Partnerek: pedagógusok, szülők, családtagok

Cél: Az indiánok ételeinek a megismerése és az egyszerűbbek elkészítése.

Az önálló ismeretszerzési készség fejlesztése.

A könyvtár és az internet önálló és „hasznos” használatának erősítése.

Szótárak használata.

A jegyzetelés és a lényegkiemelés erősítése.

A szóbeli és az írásbeli szövegalkotás fejlesztése.

A tanult nyelvtani és helyesírási szabályok alkalmazása.

Indián mesék megismerése. Szövegértő olvasás fejlesztése.

 

Feladat és időterv

 

 

Hét/nap

Feladatok

H

K

Sz

Cs

P

H

K

Sz

Cs

P

Beszélgetőkör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyűjtőmunka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptkönyv készítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vásárlás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ételek készítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelés, kóstolás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Időtartam: 8. hét

Produktum: Kiállítás

Partnerek: pedagógusok, szülők, családtagok

Cél: Egy képzeletbeli időutazásra hívjuk az alsó tagozatos diákokat, osztályokat, és a szülőket.

Ahol az ismeretek szerzésén túl, ők is beleélhetik magukat az indiánok életébe.

Betekintést kaphatnak egy népcsoport életébe, kultúrájába.

Az osztályban lévő tanulóknál pedig ezáltal is fejleszteni a szociális kompetenciákat. Így például:

személyes kompetencia :életvezetési attitűdök

kognitív kompetencia: kommunikációs képességek,

problémamegoldó képesség, lényegkiemelő képesség, kritikai

gondolkodás, tervezés

szociális kompetencia: együttműködési motívumok, szokások,

készségek, etikai érzék, esztétikai érzék, szervező képesség,

társadalmi érzékenység, önértékelés

 

Feladat és időterv

 

 

Hét/nap

Feladatok

H

K

Sz

Cs

P

H

K

Sz

Cs

P

Beszélgetőkör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szervezés, tervezés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meghívók, plakátok tervezése, készítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Meghívók, plakátok kirakása, átadása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terem rendezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiállítás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A projekt során feldolgozott mesék, legendák…

Szabó Éva : Amiről az indiánok mesélnek / válogatás közép- és dél–amerikai mesékből és legendákból / című munkatankönyve alapján.

1. hét

    A kolibri házassága /maja mese/

    Miért lakik a tatu a föld alatt? /popoloka mese/

2. hét

   A falánkság büntetése /azték legenda/

3. hét

   A delfinfiú /ona legenda/

   A hűséges Ixtlia /azték legenda/

4. hét

   Zöld madár /mixték legenda/

5. hét

   Az igazságtevő kócsagmadár /amazóniai mese/

   A madárrá változtatott leány / amazóniai mese/

6. hét

   A fecskemadár fészke /maja legenda/

   A teknősbéka és a tűzgyújtás tudománya /taulipang legenda/

7. hét

   A kígyókirály és az éjszaka egyezsége /munduku mese/

8. hét

   A tollaskígyó búcsúja /tolték legenda/

 

Irodalom…

Szabó Éva: Amiről az indiánok mesélnek – válogatás közép- és dél-amerikai

mesékből és legendákból - munkatankönyv /Konsept-H Kiadó/

 

Balogh Csaba: Észak- amerikai indiánok titokzatos élete /Vagabund Kiadó/

Mi micsoda 36. kötet: Indiánok

 

Lerner János: Vadonjárók kalauza / Barangolások az Egyenlítőtől a sarkörökig/

/Szalay Könyvkiadó/

 

Hevér Tímea – Kőmíves Benedek – Sipos Norbert: A történelem atlasza

/Pannon-Literatúra Kft./

 

Új képes történelem – Korai civilizációk Európán kívül

/Az ősi indiánoktól Amerika indiánjaiig/

/Larousse Officina Nova Kiadó/

 

Szabóné Debreceni Erzsébet – Veres László: Kontinensek élővilága –

Dél- Amerika /Szalay Kiadó/

 

Václav Solc – Petr Horejs: Amerika őslakói /Madách Kiadó/

Matricavarázs: Indiánok /Pécsi Direkt Kft. Alexandra Kiadója/

 

Delfin könyvek

 

Dornbach Mária: A tollaskígyó legendája /Amicus Kiadó/

 

Csudálatos madarak /Park Kiadó/

 

Csudálatos krokodilok és más hüllők /Park Kiadó/

 

Búvár zsebkönyvek sorozat: Madarak ; Hüllők /Móra Kiadó/

 

Az állatok nagy enciklopédiája /Aquila Kiadó/

 

Az állatvilág különlegességei /Alexandra Kiadó/

 

 

Tavasz projekt

Tavasz projekt

Célcsoport: 2-3. osztály

Időtartam: 4,5 hét (március első hetétől kezdve)

Partnerek: pedagógusok, gyerekek, szülők

A  projekt célja:

Ø       A tavaszhoz kapcsolódó ismeretek felelevenítése, bővítése.

Ø       Időjárás megfigyelése, tapasztalatszerzés, népi időjárás megfigyelések.

Ø       Ünnepi készületek, méltó megemlékezés.

Ø       Hagyományok, népszokások, jeles napok megismerése.

Ø       Önálló ismeretszerzés (beszélgetés, megfigyelés, könyvtárhasználat, internet), adatgyűjtés.

Ø       Adatok, ismeretek rendszerezése, összefoglalása, következtetés.

Ø       Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, előadói képesség fejlesztése

Ø       Tervezés, kivitelezés.

Ø       Kézügyesség, eszközhasználat fejlesztése.

Ø       Esztétikai érzék, kreativitás fejlesztése.

Ø       Kommunikációs képesség, tolerancia, empátia fejlesztése.

Előfeltételek:

Ø       Jártasság a kooperatív technikákban, a csoportmunkában.

Ø       Könyvtár, illetve internet használatának alapvető ismerete.

Ø       Önálló szövegfeldolgozás képessége.

Érintett területek:

Ø       Magyar nyelv- és irodalom, illetve szövegértés, szövegalkotás

Ø       Matematika

Ø       Környezetismeret

Ø       Művészetek, illetve rajz, technika, ének

Ø       Informatika

Tevékenységek:

 

Tevékenység

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Beszélgetőkör

(heti téma előkészítése)

 

 

 

 

 

Gyűjtőmunka

 

 

 

 

 

Megfigyelés, adatgyűjtés

 

 

 

 

 

Heti témával kapcsolatos, nevelő által tervezett tanulási tevékenység

 

 

 

 

 

Gyűjtőmunka folyamatának ellenőrzése

 

 

 

 

 

Tablókészítés

 

 

 

 

 

Beszámoló, zárókör, értékelés (heti téma, illetve projekt)

 

 

 

 

 

Kézműves tevékenység

 

 

 

 

 

 

Dokumentáció:

Ø       Fényképek

Ø       Projektfüzet

Ø       Tablók

Ø       Kiállítás az elkészült munkákból

Pénzügyi keretek:

Kézműves foglalkozások kellékei a technika és rajz felszerelés tartalmából, illetve a szülők által felajánlott anyagokból.

A projekt témakörei:

Ø       Tavaszköszöntő

Ø       Ünnepek (márc. 8., márc. 15.)

Ø       Jeles napok

Ø       Húsvét

Értékelés:

Kiállítás a gyermekek munkáiból. A kiállításra méltó tárgyak közös kiválasztása.

 

 

Várható eredmények:

A tavaszi természet jellemző jegyeinek élményszerű megismerése.

Az ünnepek tartalmának mélyebb megértése, megünneplése.

A gyermekek megértik a hagyományok fennmaradásának, ápolásának fontosságát.

Szókincs, kifejezőkészség, kommunikáció fejlődése.

Az információgyűjtés módjainak megismerése. Az önálló ismeretszerzési, az értékelési, a következtetési, logikai képességek fejlődése.

A társas kapcsolatok, a közösség erősödése az együtt átélt élmények által.

A könyvtár-, az internethasználat eddigitől eltérő lehetőségeinek felismerése.

Egy folyamat áttekintésének képessége a tervezéstől a kivitelezésig (előrelátás, körültekintés, módosítás).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A projekt leírása

 

 

 

2. osztály

3. osztály

Előkészítés:

Téltemetés - kiszézés

Kiszebáb készítése osztálykeretben tanítói segítséggel.

Ócska ruhákba menyasszonynak öltöztetett szalmabábok (seprű) készítése csoportmunkában.

Irodalom (2-3. osztály)

Tevékenység (2-3. osztály)

A kiszézés szokásának megismerése, felelevenítése.

Cédulára írva a bábra feltűzni minden rossz dolgot, amitől szeretnének megszabadulni (pl. betegség, veszekedés stb.)

Minden osztály megtanulja az alábbi mondókát, amit a bábok elégetésekor a tűz körül mondanak:

 

Haj ki, kiszi kiszőce,

A másik határba!

Gyere be, sódar

A mi kis kamránkba!

Kivisszük a betegséget,

Behozzuk az egészséget,

Haj ki, kiszi, haj!

Az iskola hátsó sportudvarán az elkészített bábok összerakása, elégetése. Közben mondóka kántálása, zajkeltés kereplővel, fedővel, lábassal stb.

 

 

 

 

Tavasz projekt 2. osztály

 

1. hét Tavaszi természet

 

 

Tavaszi szél vizet áraszt…

Nap

Művészetek

Tevékenységek

Munkaformák

 

Időjárás-megfigyelés: közös megfigyelés, hőmérséklet  mérés, adatok rögzítése.

A csoportok naponta mást-mást figyelnek meg (szél, napsütés, csapadék, hőmérséklet). Az tapasztalatokat minden nap rögzítik egy közös táblázatba.

Hétfő

Tavaszi szél vizet áraszt…

Mit tudsz a tavaszról?

 

 

Gyűjtőmunka kiadása:

-   tavaszi képek

-   tavaszi növények

-   kerti munkák

 

Beszélgetőkör, szóháló.

 

Csoportok alakítása érdeklődés szerint.

 

Kedd

Daltanulás: Sándor napján…

 

Zelk Zoltán: Ibolya

 

 

 

 

 

 

Zenehallgatás: tavasz a zenében (komolyzenei válogatás).

Tavaszi időjárás.

 

 

Rajzkészítés a vershez.

 

A három pillangó című mese feldolgozása (1. rész).

 

Plakátkészítés.

 

 

 

Beszélgetőkör.

 

 

Önálló munka

 

 

Páros munka, szóforgó (olvasás, időrend megállapítása).

 

 

Csoportos rajz.

 

Szerda

Természet zajainak felismerése CD-ről.

A három pillangó c. mese feldolgozása (2. rész).

 

 

Dramatizálás. Fejdíszek készítése

Hiányos képek kiegészítése.

Igaz-hamis állítások – táblák használata.